Hoppa till sidans innehåll

Frågor och svar kring nya coronaviruset


Har er förening förlorade intäkter eller merkostnader som uppgår till minst 15 000 kronor under perioden 12 mars–30 juni? Då kan ni ansöka om så kallat kompensationsstöd via IdrottOnline. Ansökan ska skickas in 1–15 maj. Läs mer

Smittspridning

Vad kan föreningen göra för att minska smittspridningen?

Det bästa är att föreningen uppmanar sina medlemmar att följa de råd och rekommendationer som ges av myndigheter, exempelvis:

Folkhälsomyndigheten (smittspridning)
Folkhälsomyndigheten, checklista
Utrikesdepartementet (resor).

Visa svar


Dölj svar


Kan vi fortsätta kalla till träningar?

Alla måste fatta beslut utifrån perspektivet med risk för smittspridning och väga det mot vikten att genomföra träningen. Det bästa vi kan göra nu är att hjälpa till att minimera risken för smittspridning och därför undvika inomhusträningar. 

Som vanligt gäller det att du inte ska träna om du känner att du håller på att bli eller är sjuk.

Tips om du tränar:

  • Kom ombytt till träningsplatsen
  • Träna utomhus
  • Drick inte ur samma vattenflaska
  • Är ni fler, sprid ut er
  • Tvätta händerna noga med tvål och varmt vatten när du kommer hem. Duscha hemma

Viktigast: kom ihåg att ha kul!

Visa svar


Dölj svar


Vad gör Riksidrottsförbundet i den här situationen?

Riksidrottsförbundet ser allvarligt på situationen kopplat till smittspridning och följer hela tiden utvecklingen i både Sverige och omvärlden.

De har en nära dialog med regeringen och Folkhälsomyndigheten för att de ska kunna hjälpa till och ta det ansvar som bäst hjälper samhället och kommer göra vad de kan för att bidra till att minska smittspridning. Om regeringen kommer med nya direktiv rättar de sig efter dem.

LÄS MER: RFs sida med frågor och svar

Visa svar


Dölj svar


Om det nya coronaviruset

Vad är coronaviruset?

Det finns i dag sju coronavirus som kan smitta och ge upphov till sjukdom hos människor. Fyra av dessa virus är vanligt förekommande och orsakar förkylning.

I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor. Sjukdomen som det nya viruset ger upphov till kallas covid-19.

Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta.

Genom att tvätta händerna och undvika att röra vid ansiktet samt att undvika nära kontakt med sjuka människor minskar risken för smitta.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en sida med frågor och svar där du kan hitta mycket information kring vad viruset är, hur det smittar med mera.

LÄS MER: Frågor och svar (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Visa svar


Dölj svar


Var kan jag hitta mer information om det nya viruset?

Vi förstår att frågorna kring coronaviruset är många och vi tar oron största på allvar. Eftersom vi inte är experter inom detta område så följer vi och agerar utifrån officiella källor och beslut som tas kring frågan.

Länkar

Myndigheternas samlade information www.krisinformation.se Riksidrottsförbundets frågor och svar för idrottsrörelsen.

Telefonnummer

Har du allmänna frågor, ring 113 13
Har du symtom enligt ovan, ring 1177
Har du allvarliga livshotande symtom, ring 112.

Visa svar


Dölj svar


Om det händer något mer/tas fler beslut inom Svenska Skidförbundets verksamhet, hur får jag reda på det?

Besök www.skidor.com/corona med samlad information kring det nya coronaviruset, sidan uppdateras löpande.

Besök även våra olika grenars webbsidor för information gällande deras verksamhet, du hittar ingångar på vår startsida skidor.com.

Vi publicerar även information i våra sociala medier och kommunicerar via mejl med våra distrikt och föreningar.

Visa svar


Dölj svar


Tävlingar och evenemang

Måste vi verkligen följa regeringsbeslutet som gäller sammankomster med fler än 50 personer?

Ja, beslutet är ett skarpt beslut och inte en rekommendation. Den som bryter mot det riskerar böter eller till och med fängelse. Beslutet är taget för att minska smittspridningen i samhället, vilket vi naturligtvis vill bidra med så gott vi kan.

Visa svar


Dölj svar


Vad händer med SM-veckan vinter?

Regeringsbeslutet som gäller förbud mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare innebär att även SM-veckan vinter ställs in. Detta efter gemensamt beslut av RF, SVT och arrangerande kommuner. Du hittar den senaste informationen om SM-veckan på smveckan.se

Visa svar


Dölj svar


Hur länge ska vi vänta med att arrangera evenemang?

Svenska Skidförbundet och våra distrikt kommer inte att sanktionera några nya arrangemang så länge som myndigheternas nuvarande förordningar och rekommendationer gäller. Så fort vi har andra besked så kommer detta kommuniceras via våra kanaler

Visa svar


Dölj svar


Jag ser att ni avråder från klubbtävlingar. Hur tänker ni kring lägerverksamhet? Vi har ett stundande läger med övernattning till helgen.

Vi förstår att det kan kännas svårt att ställa in evenemang som många har jobbat för och sett fram emot. Men det bästa vi kan göra nu för oss och samhället är att minimera risken att sprida viruset vidare och därför gärna undvika samlingar, speciellt om det även innebär inomhusvistelse. Vi på SSF kan dock inte förbjuda bara råda.

Det är dock inte tillåtet med folksamlingar på 50 personer eller fler.

Visa svar


Dölj svar


Vilka tävlingar ställs in?

Svenska Skidförbundet beslutade att ställa in samtliga nationella tävlingar upptagna i den nationella tävlingskalendern för att tar vårt ansvar och hjälpa till att inte sprida smittan vidare.

Det är upp till varje förening att bestämma vilka aktiviteter som ska genomföras efter att först ha analyserat risken att sprida ev. smitta vidare. Detta är extra viktigt om det innebär inomhusvistelser exempelvis vid möten/läger, mat- och sovplatser, där många vistas) och även i så fall bestämma hur aktiviteterna kan genomföras på bästa sätt för att undvika att smittan sprids bland medlemmar och andra medverkande.

Nya rekommendationer för barn och ungdomar
Den 16 april kom Folkhälsomyndigheten med beskedet att, träningstävlingar och tävlingar kan genomföras för barn och ungdomar födda 2002 eller senare, under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

Däremot kan smittspridningsrisken vara högre om deltagare från olika delar av landet möts, vilket innebär att tävlingar som innebär längre resande inte bör genomföras.

I enlighet med de allmänna råden avråder Folkhälsomyndigheten fortfarande från tävlings- och träningstävlingar för vuxna.

Visa svar


Dölj svar


Föreningsverksamheten

Kan föreningar få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt (moms) som redovisas månadsvis eller kvartalsvis på samma sätt som företag?

 

Ja, samma regler gäller för ideella föreningar som för företag. Mer information och blankett för ansökan om anstånd hittar du på Skatteverkets webbplats.

Visa svar


Dölj svar


Kan vi dela på årsmötet så att vissa punkter behandlas vid ett digitalt årsmöte medan vissa punkter sparas till ett fysiskt årsmöte som hålls senare?

 

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras i en viss form och på ett visst sätt. I detta läge har styrelsen möjlighet att fatta de beslut som anses nödvändiga även om besluten frångår stadgarna i vissa delar.

Samtidigt måste det årsmöte som genomförs vara demokratiskt godtagbart. Ett årsmöte är demokratiskt godtagbart om alla röstberättigade ges möjlighet att delta i realtid, ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag samt ges möjlighet att på ett godtagbart sätt ange sin röst i beslutsfrågor. Om ett sådant årsmöte inte kan genomföras är det bättre att årsmötet flyttas fram än att det genomförs i demokratiskt icke godtagbar form.

Visa svar


Dölj svar


Våra stadgar säger att förbundsårsmötet ska genomföras senast ett visst datum. Vi har redan kallat till möte. Hur gör vi nu?

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat förbundets stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt.

Utifrån detta har förbundsstyrelsen att besluta om årsmötet kan genomföras digitalt eller om årsmötet bör flyttas fram till en senare tidpunkt. Flera förbund har redan valt det senare alternativet, vilket även är RF:s rekommendation att göra. Medlemmarna måste tydligt informeras om situationen och beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta förbundet fram till årsmötet.

Visa svar


Dölj svar


Föreningen har beslutat att ställa in delar av den regelbundna träningsverksamheten med anledning av coronaviruset. Måste vi betala tillbaka delar av deltagaravgiften till våra medlemmar nu?

RF svarar:

Det går tyvärr inte att ge ett generellt svar på frågan om en förening måste betala tillbaka del av deltagaravgiften om föreningen väljer att pausa eller avbryta den regelbundna verksamheten. Men utgångspunkten är att relationen mellan föreningen och deltagarna i idrottsverksamheten är en medlemsrelation – inte en relation mellan en näringsidkare och en konsument. Det innebär att den konsumenträttsliga lagstiftningen inte gäller mellan föreningen och medlemmarna som deltar i idrottsverksamheten. Därmed är föreningen inte tvingad att skyndsamt återbetala del av deltagaravgiften när verksamhet inte kan genomföras.

Föreningen kan å andra sidan inte hävda att det handlar om force majeure, så länge föreningen utifrån regerings- och myndighetsbeslut teoretiskt kan genomföra verksamheten. För att hitta svaret på frågan om delvis återbetalning – eller ersättningsverksamhet vid senare tidpunkt – måste föreningen ta stöd av det (mer eller mindre tydliga) avtal som finns mellan förening och medlemmar gällande träningsverksamheten.

Visa svar


Dölj svar


Vi hörde att det ska gå att ansöka om stöd för insatser som underlättar fortsatt barn- och ungdomsverksamhet under coronakrisen. Hur gör vi?

Stödet söks inom det ordinarie Projektstödet till barn- och ungdomsidrotten. Istället för att idrottsföreningen har tre områden att söka för tillkommer ett fjärde, för insatser som underlättar fortsatt barn-och ungdomsverksamhet under coronakrisen. Riktlinjerna är i dagsläget inte fastställda av RiksidrottsförbundetStödet kommer att gå att söka tidigast från vecka 15. 

SF och RF-SISU distrikt fördelar stödet och avgör själva hur mycket av den totala potten Projektstöd som används för detta ändamål.

Det är bara föreningar som kan söka stödet. Ansökan görs i Idrottsmedel i IdrottOnline.

Visa svar


Dölj svar


Regeringen har beslutat om ett stödpaket till idrotten om 500 miljoner. Hur fördelas pengarna?

RF kommer skyndsamt att ta fram en modell för hur stödet ska fördelas. Vi återkommer så snart det arbetet är klart.

Bland annat har en referensgrupp bildats med 10 SF som behandlar frågan. Referensgruppen har diskuterat de principer som ska gälla för fördelningen. Principerna kommer utgöra grunden för de regelverk och riktlinjer för stödpaketet som Riksidrottsstyrelsen sedan beslutar om. Utifrån dessa regelverk kommer sedan förbund och föreningar kunna ansöka om kompensation.

Visa svar


Dölj svar


Kan vi fortsätta bedriva träningar?

Den 24 mars kom Folkhälsomyndigheten med nya förtydligande rekommendationer för idrottsaktiviteter.

Beskedet är att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men med försiktighet. Träning utomhus är att föredra. 

RF rekommenderar föreningar att göra en riskbedömning av er verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens vägledning.

Visa svar


Dölj svar


Vad händer med vårt LOK-stöd?

På grund av risken för smittspridning ställer många föreningar in träningsaktiviteter.

RF kan ge lugnande besked att LOK-stödet inte kommer att minska på grund av färre aktiviteter.

Vi återkommer om exakt hur detta ska gå till men tills vidare ska ni registrera genomförda aktiviteter som vanligt

Visa svar


Dölj svar


add1
Blå sidopuff Hitta klubb
Blå sidopuff SSF TA
Blå sidopuff FIS-kalender

Postadress:
Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion
791 19 Falun

Besöksadress:
Lugnetvägen 16
791 31 Falun

Kontakt:
Tel: 0107086900
E-post: This is a mailto link

Se all info