Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Vanliga frågor – försäkringsfall


Det är i vissa sammanhang svårt att veta vilken försäkring som gäller och om det överhuvudtaget finns några gällande försäkringar för vissa situationer.

Nedanstående frågor kan ge ett vägledande svar. Tänk på att det är viktigt att som föreningsledare då och då se över föreningens försäkringsskydd.


Aktiv

En svensk klubbåkare tävlar i ett arrangemang i Norge och skadas. Täcker medlemsförsäkringen skadan?

Ja, försäkringen gäller vid olycksfallsskada utomlands, i högst 45 dagar enligt villkoret.

För hemtransportkostnader samt ersättning vid sjukdom utomlands krävs en reseförsäkring exempelvis idrottsreseförsäkring eller så kallad K 96.

Visa svar


Dölj svar


En skidåkare är på väg till en tävling men råkar ut för en trafikolycka. Skadas allvarligt och blir invalid. Vilken försäkring gäller?

Olyckan täcks av trafikförsäkringen på bilen, Svenska Skidförbundets medlemsförsäkring och privata och/eller fackliga olycksfallsförsäkringar.

Trafikförsäkringen är lagstadgad och ersätter kostnader. Invaliditet täcks av samtliga ovanstående försäkringar som gällde vid skadetillfället.

Trafikför-säkringen är lag-stadgad och ersätter kostnader.

Invaliditet lämnas från alla.

Visa svar


Dölj svar


Förening

Klubben lånar i samband med tävling materiel från tredje person. En del av detta förstörs och stjäls vid ett inbrott. Kan denna förlust täckas av en försäkring?

I första hand ska utlånarens eventuella försäkring gälla. Har utlånaren ställt krav att klubben ska ha egen försäkring kan detta ske på årsbasis i RFs Kompletteringsförsäkring eller med en separat allrisk/transportförsäkring.

Reglera i avtal vid lån och hyra vad som gäller om sakerna går sönder eller blir stulna.

Visa svar


Dölj svar


Under söndagsserveringen i samband med klubbens ordinarie tipspromenad för allmänheten tappar en av de ansvariga ledarna en bricka med kokhett kaffe på en av gästerna. Kunden förstör en del av kläderna samtidigt som hon får brännskador . Vilken försäkring gäller. Kunden är inte medlem i klubben.

RFs Grundförsäkrings ansvarsdel gäller om det visar sig att föreningen får ett skadeståndsansvar ställt mot sig och anses vara vållande till skadan.

Försäkringsbeloppet är 10 mnkr fär sak- respektive personskada.

Självrisken är 20 procent av prisbasbeloppet.

Visa svar


Dölj svar


Ordföranden i klubben ställs inför rätta för att föreningen misstänks ha åsamkat en markägare skada. Kan ordföranden genom försäkring begära rättshjälp.

Föreningen ska åberopa RF Grundförsäkring och momentet Rättsskydd.

Försäkringsbeloppet på Rättsskydd är fem prisbasbelopp och självrisken är 20 procent av prisbasbeloppet.

Visa svar


Dölj svar


En föreningsstyrelse får inte ansvarsfrihet eftersom de genom beslut åsamkat föreningen stor ekonomisk skada. De krävs nu på ersättning från tredje part. Finns det någon försäkring att åberopa?

Tredje part har möjligen drabbats av en ren förmögenhetsskada och det ingår inte i RFs Grundförsäkring.

Visa svar


Dölj svar


Klubben har tagit på sig jobbet att plantera skog. Men skogen tar sig inte och markägaren anmäler föreningen för försummelser i arbetet. Finns det något försäkringsskydd för en sådan händelse?

Detta betraktas som ansvar för förmögenhetsskada som inte ingår i RFs Grundförsäkring.

Föreningen kan komplettera sitt försäkringsskydd med momentet Förmögenhetsskada.

Visa svar


Dölj svar


Finns det någon försäkring som täcker om kassören förskingrar kassan i föreningen?

Om kassören döms för förskingringen får klubben ersättning från Grundförsäkring och momentet Förmögenhetsbrott.

Försäkringsbeloppet är högst två prisbasbelopp och självrisken är 20 procent av ett prisbasbelopp.

Visa svar


Dölj svar


Vår spåransvaring kör med skoter på en person i samband med spårarbete. Vad gäller för försäkring?

Skoterns försäkring – trafikmomentet.

Visa svar


Dölj svar


Klubbstugan brinner ner ? Vilken försäkring åberopas?

Klubbstugan måste ha egen byggnadsförsäkring tecknad i exempelvis RFs Kompletteringsförsäkring.

Visa svar


Dölj svar


Klubben ansvarar för skötsel av ett elljusspår. En spåransvarig har tappat en del av ett spåraggregat i spåret vilket förorsakar en svår olycka. Kan någon försäkring åberopas?

Om klubben anses som skadeståndsskyldig för skadan ersätts den från RF Grundförsäkring och momentet Ansvarsförsäkring. Omständigheter avgör.

Visa svar


Dölj svar


Klubben arrangerar en marknad för allmänheten. Behövs någon särskild försäkring? Vilken?

Föreningen bör teckna en ansvarsförsäkring för den kommersiella delen eftersom RF Grundförsäkrings ansvarsmoment endast gäller vid idrottslig verksamhet.

Visa svar


Dölj svar


En av ungdomarna i klubben säljer bingolotter och blir bestulen på både lotter och kontanter. Finns det någon försäkring?

Om klubben tecknat och betalat RFs Kompletteringsförsäkring kan detta bli ersättningsbart. Omständigheter avgör.

Det finns begränsningar angående ersättning för pengar.

Visa svar


Dölj svar


Klubben arrangerar Barnens Vasalopp för allmänheten. Ett barn skadas allvarligt under tävlingen i en kollision med ett par andra barn. Klubben har haft ansvaret för både banan och arrangemanget, som är ett allmänt arrangemang utan krav på medlemskap.

Kan barnen åberopa någon försäkring genom klubben? Om det uppstår rättstvist om orsak, kan ledarna/klubben få rättshjälp?

RFs grundförsäkring Ansvarsförsäkring kan ersätta i de fall föreningen anses vara skadeståndsskyldiga. Även momentet Rättsskydd kan bli aktuellt att använda sig av.

Visa svar


Dölj svar


Ledare

En skidledare i klubben skadar sig i samband med röjning av spår och får uppsöka sjukhus. Täcks detta av någon försäkring?

RFs Grundförsäkring Olycksfallsförsäkring gäller för idella ledare. Anmäl även på samtliga andra privata eller fackliga olycksfallsförsäkringar som personen omfattas av vid skadetillfället.

Är ledaren anställd ska föreningen anmäla Arbetsskada till AFA enligt de rutiner som finns.

Visa svar


Dölj svar


Medlem

Klubben arrangerar en större tävling som kräver många funktionärer. En del av dessa är inte medlemmar. Har funktionärerna något försäkringsskydd genom klubben?

Ja, om de arbetar på uppdrag av en förening som ingår i RF så gäller olycksfallsförsäkringen i RF Grundförsäkring.

Visa svar


Dölj svar


Lisa 15 år har under en träning fått sina dyra glasögon avslagna och söndertrampade. Kan de ersättas ekonomiskt genom någon försäkring?

Svenska Skidförbundets medlemsförsäkring ersätter kostnaden för personskada vid olyckstillfället. Försäkringen ersätter inte endast glasögon utan samtidig personskada.

Glasögonen kan ersättas genom en allriskförsäkring i hemförsäkringen.

Visa svar


Dölj svar


Kalle 25 år deltar aktivt i klubbens träningsverksamhet men inte för att tävla. I samband med ett träningspass skadas han mycket allvarligt. Kan han åberopa någon försäkring?

Om han inte är medlem så gäller hans privata olycksfallsförsäkring.

Visa svar


Dölj svar


En förälder som är medlem i klubben ansvarar för några ungdomar på en cykelutflykt. Det går livligt till och två kör ihop och skadar sig allvarligt . Föräldrarna ger föräldraledaren ansvaret för olyckan då de menar att ungdomarna blivit inledda på fel vägar. Vilken försäkring skulle kunna åberopas. Dels för de skadade barnen men även för ledaren ur ett rättsperspektiv?

Om föräldern gör utflykten på uppdrag av föreningen omfattas aktiviteten av RF Grundförsäkring och momentet Ansvarsförsäkring. Om barnen är medlemmar i föreningen så omfattas de av medlemsförsäkringen.

Skulle aktiviteten däremot vara ett eget initiativ, som föreningen inte står bakom så gäller förälderns egna försäkringar exempelvis hemförsäkringens Ansvarsförsäkring och respektive barns egna barnförsäkring.

Det blir en juridisk process där det avgörs vem som kan anses som arrangör av utflykten.

Visa svar


Dölj svar


220111-Webb-puff-Flour-316-103.jpg
add1
Blå sidopuff Hitta klubb
Blå sidopuff SSF TA
Blå sidopuff FIS-kalender

Postadress:
Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion
791 19 Falun

Besöksadress:
Lugnetvägen 16
791 31 Falun

Kontakt:
Tel: 0107086900
E-post: This is a mailto link

Se all info