NORRBOTTEN
STARTSIDA
Norrbottens Skidf�rbund
L�ngd�kning
Alpint
Skidorientering
Backhoppning
Bredd och motion
Skidkalender
T�vlingsaktuellt
Skidkul i Skolan
 Adress

Norrbottens Skidf�rbund
Idrottens Hus
Kronan A3b
97442  Lule�
0920-43 42 14
0920-43 42 29 (fax)
E-mail

 PARTNERS
Protokoll fr�n Skidting 1998 i Pite�

Protokoll f�rt vid alpina kommitens arbete vid skidtinget 1998-05-08--10.

N�rvarande:
Staffan Syk, Lule�
Karin Mattson-Palo, G�Ilivare
Gunilla Kejonen, Lule�
Roland Jonsson G�llivare
Rickard Renlund,Pite�
Torbj�rn Rostr�m (s�nd), Boden
N-� Lind�n, Pite�
Leo Medioni, Boden (snowboard)
Anders Eriksson (l�rd), Pite�
Ann-Kristin H�ggberg, Boden
Tomas Eklund (s�nd), Pite�
Gunnar Andersson, Arvidsjaur
Helena Hult-Lundb�ck, Kalix
Roger Spets, Reg. tr�nare
Tord Ahlmqvist, Kalix
Jan Lagnestig, G�llivare
Per Wredendahl, G�llivare

 

�1 a
Val av m�tesordf
Till m�tesordf valdes Staffan Syk.


�1 b
Val av m�tessekr
Till m�tessekr valdes Rickard Renlund.


�1 c
Val av justerare
Till justerare,j�mte ordf�rande,valdes N-� Lind�n och Anders Eriksson.


�2
Genomg�ng protokoll fr�n h�stm�tet
Protokollet gicks igenom och lades till hanlingarna.


�3
Rapporter fr�n BD-lag och finaler


a:BD-1
Se bilaga 1


b:Senior SM
Emanuel Isaxon Pite� tog brons i Super-g och slalom.Vi saknar dock mer bredd i toppen,men f�ruts�ttningar finns.


c: BD-2
Tv� sn�l�ger har genomf�rts.


d:�JSM
Vid �JSM tog vi medaljer genom Peder Hedeby och Danbel Sj�gren. I �vrigt s� ligger vi bra till med flera �kare.


e:BD-3
Tv� sn�l�ger har genomf�rts.


f:YJSM
H�r hade vi inga topplaceringar.


g:BD-4
Tv� av tre sn�lager har genomf�rts.Tyv�rr var uppslutningen d�lig vid l�gret i Kiruna.


h:USM
Vi h�ll oss v�l framme i fartgrenarna d�r vi tog medaIj.Dock vet vi att kapacitet finns f�r vissa �kare att tillh�ra toppen.Det blev �ven mycket sjukdomar under usm:et. Ett misstag skedde d� Lars Sandberg Kiruna ej blev officiell ledare eftersom han skulle ha varit det d� han har haft hand om BD-4. Arrang�rsm�ssigt helt pertekt.


i:Chicky
Resultatm�ssigt blev det en medalj.l �vrigt var det d�ligt. Kan bero p� det h�rda underlaget och de l�nga �ktiderna. Arrang�rsm�ssigt var det inte bra.


�4
BD-lagen a:Ska lagen finnas kvar
M�tet var enigt om att lagen ska finnas kvar. Diskussion uppstod om vilken �rskull som ska ing� i BD-.4. M�tet menade att vi forts�ttet som ifjol, dvs att enbart sista �ringarna ing�r i BD-4 och att vi f�rs�ker att f� ig�ng zontr�ningen f�r de �vriga. Lasse S kollar upp hur m�nga sista �ringar som flnns. Beslut tas vid h�sttinget. BD-2 och 3 ut�kas med gymnasieeleverna om det �r genomf�rbart ur tr�ningssynpunkt.Klubbama kollar hur m�nga det �r och meddelar Rickard snarast.


b:Ledare f�r:
BD 1
Ulf Lind, Pite�


BD-2
Rickard Renlund, Pite�


BD-3
Vakant


BD-4
Lars Sandberg, Kiruna


c:Flnalledare:
SM
Ulf Lind, Pite�


�JSM
Rickard Renlund, Pite�


YJSM
Vakant


USM
Jan-�ke Nordlund Pite� (ansv), Lars Sandberg Kiruna


Final A-ungdom
Vakant. Gunllla Kejonen Lule� kollar om det �r regionslagt�vling som p� USM och om vi d� ska resa regionavis.


Chicky B
Anders Eriksson, Pite� (ansv)


Chicky C
Christer Normark,Pite�


�5
T�vlingsregler vid distriktst�vlingar
* Med anledning av att Svenska skidf�rbundet den 16 december tog beslut p� att 2 par skidor f�r anv�ndas i Chicky-finalerna s� blev det en viss turbulens i Norrbotten d� vi kvarh�ll v�rt beslut p� ett par skidor vid v�ra distriktst�vlingar. Inf�r n�sta s�song g�ller att tv� par skidor f�r anv�ndas enl SSF s beslut. M�tet beslutade att tillskriva f�rbundet i detta �rende. Se speciellt utskick 1.

* Regeln om att ungdomsk�ppen ska anv�ndas �r inte bra f�r alla. De �kare som �r l�nga f�r sin �lder hamnar med huvudet ovanf�r k�ppen vilket inneb�r skade- risker. M�tet beslutade att tillskriva f�rbundet i detta �rende. Se speciellt utskick 2.

* Bans�ttning med enkelk�pp diskuterades speciellt vid ungdomst�vllngar. Vi efterlyser ett regelverk som s�ger hur och n�r vi ska anv�nda ytterk�pp. M�tet beslutade att tillskriva f�rbundet i detta �rende. Se speciellt utskick 3.

* Chickyfinalen i slalom diskuterades om varf�r bara ett �k ska g�lla. M�tet beslutade att tillskriva f�rbundet i detta �rende. Se speciellt utskick 4.

* M�tet beslutade att h�lla fast vid f�rbudet om att anv�nda fartdr�kt vid t�vlingar f�r ungdom upp tom 9 �r (allts� tom d-gruppen).


�6
Nytt t�vlingssystem
Vi kommer att f� ett nytt t�vlingssystem inf�r kommande s�song.Stor diskussion uppstod om vad det kommer att f� f�r konsekvenser far v�ra �kare.Bl.a s� kommer vi att f� betydligt l�ngre resor till de nationella t�vlfngama.Likas� f�r inte arrangerande klubb vid internationella t�vlingar st�lla upp med �kare som inte kvalificerat sig enligt de nya reglerna.Vi enades om att vi m�ste f� fram personer som �r villiga att ing� i arbetsgrupper inom SSF f�r att vi ska kunna p�verka beslut som ska tas s� att vi inte blir �sidosatta. M�tet beslutade att AK ska l�gga fram en strategi f�r att h�lla Norrbotten framme i skidsverige.


�7
SNA. Finnas Kvar?
Alpina kommitt�n i V�sterbotten har avg�tt. D�r finns inget intresse f�r SNA. M�tet beslutade att vi k�r SNA som nationell t�vling. Vid h�stm�tet beslutar vi om ut- formning och anm�lningsavgliter.


Regler
Tommy Eriksson-Ek Kafix och B�rje Larsson Pite� tittar �ver regelverket.


�8
"Trappan"
Torbj�rn Bostr�m ber�ttade om bakgrunden till "trappan" och det arbete som gruppen gjort.0en har varit ute p� remiss till klubbarna.Doch har bara EN klubb svarat. M�tet diskuterade vissa f�r�ndringar i teoten.Den kommer att skickas ut till klubbarna och till h�stm�tet trycks det upp ett antal f�r distribution till klubbarna. Vi ska �ven skicka ner ett ex till f�rbundet f�r k�nnedom.


�9
Snowboard
En snowboardkommitee har bildats under detta �r. I den ing�r Kent �stling, Lule�, Karin Wallin, Vuollerlm och Leo Medioni, Boden.


� 10
AK 1998/99
M�tet diskuterade om alpina kommiteens utseende 1999. Ordf�rande Staffan Syk �r villig att forts�tta tv� �r tiIl. Som sekreterare efter Jessica Sandqvist �r Ann- Christin Sandqvist villig att ta �ver. Utbildningsansvarig blir Rickard Renlund och t�vlingsprogrammet forts�tter Gunilla Kejonen med.


�11
Budget 98/99
Budgeten blir som tidigare p� 50000:- plus 5000:- f�r snowboard. F�rdelningen blir som tidigare. Vi ska ange de faktiska kostnaderna n�r vi redovisar l�gerverksam- heten.


�12
Po�ngsammanst�llare
Chicky C:
Jan Lagnestig


Chicky B:
Johan Lundgren


USM:
Tomas Isberg


SNA:
Tommy Eriksson-Ek


�13
Utbildning
Vi har genomf�rt mental tr�ning under h�sten med sammandragningar f�r f�rel�snlngama p� tre st�llen i Norrbotten.De �vriga arbetet har skett i klubbarna mellan f�rel�sningarna. Vid s�songupptakten i G�llivare deltog massor med tr�nare. En bans�ttarkurs planerades ocks� men fick st�llas in pga f�r f� deltagare.lst�llet genomf�rde undertecknad en bans�ttarkurs med Storklintens Alpina klubb. Vid h�sttinget tar vi upp �nskem�l om utbildning i Norrbotven. Den centrala planerade utbildningen se speciellt utskick 5.


�14
T�vl.progr
Gunilla gick igenom i�vlingsprogrammet.Arrang�r f�r USM-kvalen i V�sterbotten �r inte klar. Det redovisa vid h�sttinget. Ingen arrang�r finnns f�r SM.�JSM och YJSM.Ett f�rslag finns att fartgrenarna f�r SM och AJSM ska f�rl�ggas till �re ett antal �r fram�t.


�15
�v. fr�gor
Deltagare i Lilla VM �r de som ej kvalat in till USM och de som inte kvalat in till Lilla VM chicky-finalen.


SISU
Petra fr�n Sisu informerade kort om hur vi nyttjat SiSU. Deat visade sig att vi har nyttjat dom betydligt mer �n tidigare.


Reg.tr�naren
Regionstr�naren Roger Spets informerade om sitt arbete med skolningsverksamheten. Han har lagt ner den mesta tiden p� l�gerverksamhet plus att han h�ller i s�songupptakten i G�llivare som var mycket omtyckt.


Vid protokollet
Rickard Renlund
M�tessekr

Justeras
Nils-�ke Linden
Anders Eriksson
Staffan Syk
Ordf

 


Bilaga 1
Pite� 1998-05-19

B�sta �k.

Vid skidtinget i Norrbotten 9-10/5-98 diskuterades det om att b�sta �ket i slalom ska g�lla vid Chicky-finalerna i en och samma bana.

M�tet vill att regeln �ndras till att bli som en riktig t�vling �r med tv� �k.
Motivering:
- Vid d�liga sn�f�rh�llanden s� blir f�rh�llandena betydligt mer or�ttvisa.
- Det prioriterar chans�kare och l�gger det taktiska i bakgrunden.
- Betydligt roligare att f� omsatt till ny bana och med ny bans�ttare.
- I alla �vriga t�vlingar r�knas tv� �k.

Enligt uppdrag
Rickard Renlund

 


Bilaga 2
Pite� 1998-O5-19

Bans�ttning enkelk�pp.

Vid skidtinget! i Norrbotten den 9-10/5-98 diskuterades att s�tta t�vlingsvanor med enkelk�pp speciellt bland ungdomar. M�tet menade att detta �r mycket bra att kunna g�ra det men vi efterlyser ett regelverk f�r detta Vad vi undrar �ver �r hur och n�r vi ska anv�nda hel port, (start och m�l naturligtvis), men ska det anv�ndas i kombinationer, l�ngsv�ng m.m. Detta bl.a f�r att man ska kunna tr�na p� samma s�tt som det ska se ut p� t�vling och f�r att veta hur man ska avg�ra om en port passerats r�tt och hur l�ngt �karren ska kl�ttra.

Enligt uppdrag
Rickard Renlund

 

Bilaga 3
Pite� 1998-05-19

Ang�ende ungdomsk�pp.

Vid skidtinget i Norrbotten den 9-10/5-98 kom diskussionen upp om anv�ndandet av ungdomsk�ppen vid tr�ning och t�vling. K�ppen i sig �r en mycket bra ungdomsk�pp men det finns en stor risk med den. Det har n�mligen visat sig att k�ppen �r f�r kort f�r vissa �kare i b-gruppen. Det inne- b�r att huvudet hamnar ovanf�r k�ppen med stor skaderisk som f�ljd. Dessutom inneb�r det att �kningen f�r dessa �kare ej blir naturlig.

Vi f�resf�r att ni tittar p� detta och en eventuell l�sning �r att prova att g�ra k�ppen 10-15 cm l�ngre.

Enligt uppdrag
Rickard Renlund

 


Bilaga 4
Pite� 1998-01-19

Ang�ende 2 par skidor f�r 12-13 �ringar.

Vid skidtinget i Norrbalten den 9-10/5-98 kom diskussionen upp om Svenska Skidf�rbundets beslut den 16 december 1997 i att till�ta 2 par skidor vid Chickyfinalerna 1998.

M�tet menade att f�r det f�rsta s� kom beslutet om detta vid En mycket d�lig tidpunkt med tanke p� att de flesta hos oss har hade haft sina klubbtr�ffar med fabrikanterna och best�llt skidor f�r s�songen f�r att f� ett b�ttre pris i denna nog dyra sport. F�r det andra s� anser vi att det beslut som fanns att anv�nda en par skidor var mycket bra ur ekonomisk synpunkt f�r de som inte har det s� bra st�llt. Vi ser en tendens att fler och fler inte har r�d att ut�va denna sport.
Vi f�resl�r att: beslutet �ndras till att g�lla 1 par skidor.

Enligt uppdrag
Rickard RenlundSidan anpassad f�r utskriftSkriv ut
Alpint

Ledam�ter
Anslutna f�reningar
Utbildningsansvariga
T�vlingsprogram
Protokoll
USM
L�ger och utbildning
Remiss
Ledarinstruktion
Artiklar

Protokoll

Protokoll fr�n skidting
Protokoll fr�n H�stm�ten
Regionsm�ten

Protokoll fr�n skidting

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

 AVDELNINGAR
SSF /  F�rbundsinfo /  Kontakta oss /  Ekonomi /  Historik/statistik /  Nyheter /  Idrottslyftet /  F�rs�kringsinformation /  Medlemskap i SSF /  Antidoping /  Skolor /  IdrottOnline /  Dokument /  L�nkar /  Till startsidan / 
© skidor.com/norrbotten sk�ts av Norrbottens Skidf�rbund - sidan �r producerad av N3sport ab