NORRBOTTEN
STARTSIDA
Norrbottens Skidf�rbund
L�ngd�kning
Alpint
Skidorientering
Backhoppning
Bredd och motion
Skidkalender
T�vlingsaktuellt
Skidkul i Skolan
 Adress

Norrbottens Skidf�rbund
Idrottens Hus
Kronan A3b
97442  Lule�
0920-43 42 14
0920-43 42 29 (fax)
E-mail

 PARTNERS
Protokoll fr�n Skidting 1999 i Arvidsjaur

Protokoll V�rtinget Norrbottens Alpina Kommitte

Plats: Arvidsjaur

Datum: 1999-05-08 � 09N�rvarande:
 
Staffan Syk, Lule� Alpina
Gunilla Kejonen, Lule� Alpina
Ann-Kristin Sandqvist, Lule� Alpina
Maria Nilsson, Lule� Alpina
Susanne Eriksson, Lule� Alpina
Jan Lagnestig, G�llivare SK
Torsten Larsson, G�llivare SK
H�kan Emlen, G�llivare SK
Roland 3onsson, G�llivare SK
Gunnar Andersson, IFK Arvidsjaur
Urban Persson, Storklintens AK
Per Lodin, Storklintens AK
Ann-Christine H�ggberg, Storklintens AK
Ulf Jakobsson, Kiruna BK
Tord Almqvist, Kalix Alpina
Helena Hult Lundb�ck , Kalix Alpina
Rickard Renlund *, Pite� Alpina
Nils-�ke Linden *, Pite� Alpina
Ulf Lind *, Pite� Alpina
*) N�rvarande endast 1999-08-09:


�1
Till m�tesordf�rande valdes Staffan Syk.
Till m�tessekreterare valdes Ann-Krisitn Sandqvist
Till justeringsm�n uts�gs Gunilla Kejonen och Susanne Eriksson.
�2
Protokoll fr�n 1998 �rs v�rting och h�stm�te gicks igenom.

 

�3

SDF:s kass�r Mats Rensfeldt redogjorde f�r m�jligheterna till bidrag f�r kurser, l�ger och andra aktiviteter som anordnas. Tr�ningsgrupperna ska rapportera in l�gerredovisning. Aktiviteter som t ex DM ska ocks� redovisas.

�4
Rickard Renlund presenterade 98/99 �rs utbildning inom SDF. Grundkurs sn� h�lls i Lule�. Femton tr�nare fr�n Lule�, Pite� och Boden deltog. Rickard uppmanade klubbarna att h�ra av sig till honom om kursbehov.

Kursplanering:
25/9 H�stting
7-8/11 Upptakt
13-14/11 Grundkurs
11-12/12 Bans�ttning


�5
Rapporter fr�n BD-lagen och finalerna

BD 1
Ett l�ger i S�lden tillsammans med H�gskolan i G�llivare, sex deltagare. Ett l�ger f�re SM i Boden, �tta deltagare. Sv�rt med ekonomin: AK-pengar I7 000 - 3 ODO, 5 000 sponsring. Behovet av mental tr�ning diskuterades.

BD2-3
Rickard Renlund och Leif Sandqvist genomf�rde ett l�ger tillsammans i november, 20 deltagare, inga skidgymnasieelever. Fart-l�ger inf�r fart-SM i �re st�Ildes in pga f�r ia deItagare. Pite�, Lule� och Kiruna deItog p� G�llivare skidgymnasiums farttr�ning under tv� dagar, fem deltagare. Inga �JSM eller YJSM framg�ngar.

BD-4
Tre l�ger: ett fri�kningsl�ger i G�llivare, 14 �kare, ett SL/GS i Boden, I5 �kare, och ett fartl�ger i Boden, 11 �kare. Fina resultat i USM.

B-�kare
Anders Eriksson rapporterade goda resultat i GS men mindre bra i SL och SG.

C-�kare
F�rlust f�r Norrbotten mot V�sterbotten.

 

�6
N�sta s�song:
BD-1:s tre�rssatsning forts�tter sista �ret. Ulf Lind �r ansvrig och SM-ledare.

BD 2-3-ansvarig �r Rickard Renlund.

JSM-ledare �r Torsten Larsson och Helena Hult Lundb�ck.

Som YJSM-ledare tillfr�gas Tommy �hlund och Lasse Sandberg.

BD 4-ansvarig �r Urban Persson.

B - Landsdelsfinalledare �r Gunnar Andersson.

C - Regionsfinalledare �r Christer Norrnark.

 

�7
Klubbarna redovisade sina planerade l�ger under h�sten.

 
v.31
 2-6/8- Juvass
 Lule� Alpina
 Leif Sandzlvist
 
v.32
 7-I 1/8 Juvass
 Pite� Alpina
 Ragnvald Marklund
 
v.38
 17-21/9 :Tuvass
 Pite� Alpina
 Ragnvald Marklund
 
v.42
 23-31/10 S�lden
 Kiruna BK
 Tommy �hlund
 
v.44
 Ruuka
 Pite� Alpina
 Ragnvald Marklund
 


Om intresse finns att delta kontakta klubbarna.

 

�8

SNA diskuterades.

Skellefte� tar en t�vling i �r.
Det beslutades att ta bort vandringspriset.
Anm�lningsavgift: 100 kr vid vanlig nationell t�vling, 150 kr vid ranking race.
Alpina kommitten unders�ker m�jligheterna till sponsring av SNAstipendierna till h�stm�tet.
Thomas Isberg, Lule� Alpina blir ny SNA-sammanst�llare av po�ngen. M�tet beslutade att v�nda startordningen till andra �ket efter de 30 f�rsta. Staffan g�r �ndringarna i SNA-reglerna.
Det beslutades att g�ra en gemensam annons i svensk Skidsport med hela serien. Gunilla Kejonen skickar in den. Logotyper skickas till Gunilla. Klubbarna delar p� kostnaden av annonssn.
M�tet beslutade att intr�tta veteranklasser med samma startavgift. �ldersklasserna blir 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-44, 55-59 och 60+. Minst fem deltagare i varje klass. Inga priser.

�9
Utbildningstrappan aktualiserades. M�tet vill att klubbarna ska anv�nda detta material vid tr�narm�ten och f�r�ldram�ten. Alla tr�nare i Norrbotten ska �ga ett kompendium av utbildningstrappan.


�10
V�rtinget gick igenom Skididrottens verksamhetsid�.

En ide om en alpin f�rs�songshelg v�cktes. GSK fick i uppdrag att unders�ka kost och logi.

En annan id� var att ha en tjej-kv�ll f�r �karna vid G�llivares internationella t�vling i november.


�11
Snowbordkommitten beh�ver engagerade representanter. Inventera i klubbarna.


�12
Alpina kommittens utseende �r of�r�ndrat ett �r fram�t, 99/00.


�13
Po�ngsammanst�llare f�r olika t�vlingar:


Lilla V�rldkuppen C; Ronny H�rnman
Lilla V�rldskuppen B; Ronny H�rnman
USM-kval; Thomas Isberg
SNA; Thomas Isberg


�14
Gunilla Kejonen presenterade t�vlingsprogrammet f�r s�songen 99/00.

�nskem�l var att det f�r B-�kare skulle vara 1 SG, 3 GS och 2 SL i kvalet till Landsdelsfinalen.

Vid inst�llda t�vlingar beslutar AK hur de ska genomf�ras. Vid inst�lld t�vling betalas halva anm�lningsavgiften enligt SSF:s t�vlingsregler paragraf 107, 12, 5.


�15
Planering av st�rre t�vlingar f�r s�songen 00/01 redovisades ej.


�16
Kalottkampen aktualiserades. Ulf Lind tar kontakt med Norge.


�17
Budget f�r NSF:s Alpina kommitte1998/99 samt f�rslag f�r 1999/00 visades av Staffan Syk. Se bilaga 1.


�18
Till SSF:s skidting 22-23/10 och andra riksm�ten utser AK delegaterna.


�19
H�stm�tet h�lls 9 oktober i �verkalix i samband med NSF:s �rsm�te.


�20
NSF:s hemsida har ny adress www.polarprint.se/nsf.
F�rslag p� inneh�ll: utvecklingstrappan, po�ngsammanst�llningar. Klubbarna vill veta n�r det finns nvtt fr�n SSF:s hemsida. Kursinbjudningar ska �ven forts�ttningsvis faxas ut till klubbarna. R�ttningar och �ndringar meddelas till Staffan Syk.


�21
NSF:s kalender kommer att likna hemsidan.


�22
�vriga fr�gor:

Strategi f�r att f� b�ttre �kare. Per Ledin uts�gs att g�ra ett f�rslag tillsammans med RK.
Gunnar Andersson undrade "Varf�r sluta �ka skidor i mars?". Kan man starta n�sta s�songs kval i april? Varf�r inte ha kul p� skidor tillsammans. Ulf Jakobsson unders�ker v�rhelg i f�llen.
Rickard Renlund g�r ett utskick om vad som kommit fram om carvingskidor i t�vlingssammanhang.
Staffan Syk avslutade m�tet.

 

Vid protokollet

Ann-Kristin SandqvistSidan anpassad f�r utskriftSkriv ut
Alpint

Ledam�ter
Anslutna f�reningar
Utbildningsansvariga
T�vlingsprogram
Protokoll
USM
L�ger och utbildning
Remiss
Ledarinstruktion
Artiklar

Protokoll

Protokoll fr�n skidting
Protokoll fr�n H�stm�ten
Regionsm�ten

Protokoll fr�n skidting

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

 AVDELNINGAR
SSF /  F�rbundsinfo /  Kontakta oss /  Ekonomi /  Historik/statistik /  Nyheter /  Idrottslyftet /  F�rs�kringsinformation /  Medlemskap i SSF /  Antidoping /  Skolor /  IdrottOnline /  Dokument /  L�nkar /  Till startsidan / 
© skidor.com/norrbotten sk�ts av Norrbottens Skidf�rbund - sidan �r producerad av N3sport ab