NORRBOTTEN
STARTSIDA
Norrbottens Skidf�rbund
L�ngd�kning
Alpint
Skidorientering
Backhoppning
Bredd och motion
Skidkalender
T�vlingsaktuellt
Skidkul i Skolan
 Adress

Norrbottens Skidf�rbund
Idrottens Hus
Kronan A3b
97442  Lule�
0920-43 42 14
0920-43 42 29 (fax)
E-mail

 PARTNERS
Skidting 2003 i Kalix

 

PROTOKOLL SKIDTING, 2003-05-17-18
 ALPINA KOMMITT�N

Plats: Kalix Folkh�gskola
Deltagarlista:

Staffan Syk   AK  
Lars Gunnar Eriksson LALP
Karl-Johan Ottosson Arvidsjaur  
Gunnar Andersson Arvidsjaur
Ann-Christin H�ggberg SKALP  
Anders Hertzberg SKALP
Anders �qvist  PALP  
Bo Karlsson  PALP
Tomas Eklund  PALP  
Rolf Sannebj�rk Kalix Alpina
Jan Thelin  KBK  
Mats Eriksson  GSK
Villhelmina Lidstr�m GSK  
Ingela P Turdell  GSK
Maria Edholm  LALP 

� 1 Staffan Syk, ordf�rande AK, h�lsade alla v�lkomna och samtliga  n�rvarande presenterade sig..

� 2 Till m�tesordf�rande valdes Staffan Syk, m�tessekreterare Ingela Turdell och  justeringsman  L-G  Eriksson

� 3 Genomg�ng av protokollet fr�n H�stm�tet �02, �verkalix.
PALP:s f�rslag om hemortsalternativ  f�r gymnasieungdomar �r fortfarande under diskussion.
FIS-Norrbotten godk�ndes inte av SSF. De 30.000 kr som avsattes till detta �ndam�l kom inte AK till del d� NSF minskade AK:s budget med motsvarande summa.
Dundret Race genomf�rdes inte pga. brist p� sponsorer och sn�.

� 4 Alpina kommitt�ns utseende n�sta s�song:
Ordf�rande: Staffan Syk
T�vlingsansvarig: Ann-Christin H�ggberg
Utbildningsansvarig: Anders �qvist
Sekreterare: Ingela  Turdell

� 5 P� upptaktstr�ffen i Bj�rkliden 9-11 maj diskuterades utbildningar och l�ger p� distrikts- och regionniv� i Region 1. Maria Edholm har tagit p� sig ansvaret att samordna utbildningar och l�ger 2004 i Region 1 och BD distrikt.  Peter Mellgren, BD och Andes P�rsson, AC har tagit p� sig ansvaret som Regiontr�nare 2004. 
De �r utsedda av SSF.
Maria presenterade f�rslaget som, efter vissa justeringar, godk�ndes av m�tet och hon har  f�r avsikt att s�ka pengar f�r regionsatsningarna via AK, SSF.

� 6 Utbildning -Tr�ningsgrupper- Ledare till finalen - M�ten och samplanering.
Utbildning: Se �7.
Tr�ningsgrupper: BD1, BD2 och BD3 slopas och ers�tts med DH16�.
De som hittills kallats BD1 och BD2 och nu tillh�r DH16� bjuds in till l�ger i Region 1 om de inte g�r p� skidgymnasium/skidh�gskola.
BD 4 kallas forts�ttningsvis endast A-�kare. Ingen uttagning bland A-�kare skall f�rekomma till l�ger i distriktets regi. Omkring 40 A-�kare kommer, optimistiskt r�knat, att vara aktiva i BD n�sta s�song och m�tet anser att man inte skall skilja p� A1 och A2. L�ger f�r A-�kare kallas Distriktsl�ger A och samordnas av Maria Edholm och ansvarig tr�nare blir Peter Mellgren. Klubbtr�nare kan f�lja med som resurs.
Ledare till final:Ledare till YJSM, �JSM och SM kommer inte att utses d� det inte har fungerat tillfredst�llande. �vriga ledare se under �  9
M�ten och samplanering: Det finns ett behov att f�rb�ttra samordning av  resor och ev. ocks� boende f�r BD-�kare inf�r finalerna. 
Gunnar Andersson och Karl-Johan Ottosson, Arvidsjaur Alpina, har till uppgift att skriva ned ledarens/ledarnas roll f�re, under och efter en final. Resultatet presenteras p� h�stm�tet.  

� 7 Genomf�rda utbildningar under denna s�song och f�rslag till utbildningsinsatser n�sta s�song: :
-Upptaktstr�ff Dundret nov. 2002 ca 45 deltagare
-Bans�ttarkurs dec.2002, 14 deltagare.
-Bans�ttarkurs Bj�rkliden maj 2003,  3 deltagare.
Det �r mycket viktigt att distriktet har aktuella namn p� utbildningsansvariga i resp. klubb s� att inbjudan till utbildning n�r ut till alla intresserade i god tid.
Stort behov finns f�r grundkurs och p�byggnadskurs d�r man kompletterar med f�rel�sningar �ledarrollen� och �mental tr�ning�. Maria och Anders P ser �ver hur man kan infoga dessa �mnen i planerade kurser.
Bans�ttarkurs planeras i Arvidsjaur 20-21.12 2003
T�vlingsledarutbildning och Tidtagarutbildning planeras  i okt. 2003.
Utbildningsmaterial, utbildningspengar och ev. arvode till f�rel�sare s�ks via SISU.

� 8 Rapport fr�n BD-lag och finaler, ekonomi och finansiering:
BD1 Ingen verksamhet
SM Kl�vsj�  Ledare Ulf Lind, PALP
Finansiering:  Ledararvode ej uttaget 
BD2 Ingen verksamhet
�JSM T�rnaby  Ledare Gunnar Lundstr�m, PALP
Finansiering: Ledararvode ej uttaget
BD3 Fartl�ger i Arvidsjaur, 3 �kare
YJSM  Mora   Ledare H�kan Eml�n, GSK
Finansiering: Ledararvode 3000 kr uttaget?
BD4 Extra tr�ningsdag i samband med USM kval Fart, Dundret, ca 25 �kare.
USM Final Arvidsjaur  Ledare Ronny H�rnman, GSK
Finansiering. Ledararvode 3000 kr uttaget.
B-�kare
Lilla V�rldscupen final Sundsvall  Ledare Hans Steding, LALP
Finansiering: Ledararvode 3000 kr uttaget
C-�kare
Lilla V�rldscupen final Mal� Ingen distriktsledare
Finansiering: Ingen finansiering fr�n distriktet

� 9 Ledare n�sta s�song:
SM, �JSM, YJSM - Inga ledare
USM - 2 ledare AC, 2 ledare BD, Peter Mellgren +1 ledare ( meddelas p� H�sttinget).
A-final � 1 Ledare utses av GSK, ( meddelas p� H�sttinget)
B-final � 1 Huvudledare, Hans Steding PALP. Hans utser hj�lpledare, f�rslagsvis 3 st.
Enligt f�rslag ins�nt efter landsdelsm�te Sundsvall l�gger man en regionsfinal f�r alla B-�kare f�re landsdelsfinalen. F�r att h�lla nere antalet t�vlingstillf�llen sl�r man d�rf�r ihop DM /1 kval Lilla VC B.
 BD-v�star eller liknande anskaffas redan till regionsfinalen.
C-final � Ledare Anders �qvist, PALP. Anders uppgift blir bl.a. att ordna v�star eller liknande till samtliga C-�kare som v�ljer att g� till final. (Antalet deltagare vet man f�rst d� anm�lningstiden g�tt ut) F�r �vrigt sker anm�lan, bokning boende etc. klubbvis, som tidigare.
Po�ngsammanst�llning C-�kare kommer troligtvis att utg� enligt f�rslag fr�n regionsm�te p� C-finalen, Mal�. BD och AC lag kommer d� att bildas utifr�n resultat p� finalen.

 

� 10 Po�ngsammanst�llare n�sta s�song:
USM   Ingemar Bj�rk      LALP
Lilla V�rldscupen B Tiina Danielsson  LALP
Lilla V�rldscupen C Rolf Sannebj�rk   Kalix Alpina (om aktuellt)

� 11 Genomg�ng av stomprogram / Ann-Christin H�ggberg
�JSM - SL, GS och PS anordnas troligtvis av  GSK v  11 och SG, DH flyttas till  �re v 13 (FIS).
Sverige Cup final SKALP �ndras till 23-24/4 och GSK 25-26/4.
F�r �vrigt f�ljs  stomprogrammet.

� 12 DM A+HD16�  anordnas av PALP i 3 klasser: Veteranklass, HD 16� och  A -�kare
DM 10-13 genomf�rs samtidigt med LVC- kval 2 och anordnas av LALP.
PALP s�ker regionsfinal LVC B med f�rslag p� GS och PS
 LALP ans�ker om att f� arrangera A-finalen
Ev. flyttas Piteparalellen till annat datum.

� 13 Inga ytterligare t�vlingsans�kningar.

� 14 Information om klubbarnas planer p� h�sttr�ningsl�ger.
LALP och GSK planerar S�ldenl�ger v 44. PALP planerar S�lden- eller Rukkal�ger v 42, v 44 eller v 45.
�vriga klubbar har inte klar sin planering.

� 15 Budgetf�rslag 2004
SM, �JSM, YJSM  0 kr
 USM, A-final, B-final, 5000 kr vardera.
L�gerkostnader:  A och HD16� 27.000 kr, specificeras p� h�stm�tet.
�vrigt: 3000 kr
Totalt 45 000 kr.
M�tet beslutar att man ska f�resl� AK, SSF att avs�tta medel till SM, �JSM,YJSM och USM ???
 
� 16 H�stm�tet planeras in 27 september i �verkalix kl. 10.00.
Skidting 2004 kommer att h�llas i �lvsbyn 8-9 maj.

� 17 Revidering av uppgifter p�  hemsidan vad g�ller anslutna f�reningar och utbildningsansvariga

� 18 Genomg�ng av regler f�r USM- inga �ndringar.
Om AK, SSF godk�nner inskickade f�rslag s� m�ste revidering ske av �Regler Lilla VC B� och �Regler Lilla VC C�.

� 19 �vriga fr�gor
Best�mmelser utrustning inf�r 2003-2004: Se under regler AK, SSF.
Enligt nationell regel ska h�jd p� platta /skida  f�r C-�kare 2003-2004 vara max 45 cm och enligt internationell regel f�r A-och B-�kare max  50 cm. Allt enlig senaste informationen fr�n AK, SSF.

Valberedningen �nskar f�rslag p� namn till ordf�rande- och kass�rsposterna inf�r �rsm�tet 2003.


Kalix 2003 05 18

Sekreterare:   Justeras:


Ingela P Turdell   Lars-Gunnar Eriksson

  

PROTOKOLL SKIDTING, 2003-05-17-18
 ALPINA KOMMITT�N

Plats: Kalix Folkh�gskola
Deltagarlista:
Staffan Syk   AK  

Lars Gunnar Eriksson LALP
Karl-Johan Ottosson Arvidsjaur  

Gunnar Andersson Arvidsjaur

Ann-Christin H�ggberg SKALP  

Anders Hertzberg SKALP
Anders �qvist  PALP  

Bo Karlsson  PALP
Tomas Eklund  PALP  

Rolf Sannebj�rk Kalix Alpina
Jan Thelin  KBK  

Mats Eriksson  GSK
Villhelmina Lidstr�m GSK  

Ingela P Turdell  GSK
Maria Edholm  LALP 


� 1 Staffan Syk, ordf�rande AK, h�lsade alla v�lkomna och samtliga  n�rvarande presenterade sig..

� 2 Till m�tesordf�rande valdes Staffan Syk, m�tessekreterare Ingela Turdell och  justeringsman  L-G  Eriksson

� 3 Genomg�ng av protokollet fr�n H�stm�tet �02, �verkalix.
PALP:s f�rslag om hemortsalternativ  f�r gymnasieungdomar �r fortfarande under diskussion.
FIS-Norrbotten godk�ndes inte av SSF. De 30.000 kr som avsattes till detta �ndam�l kom inte AK till del d� NSF minskade AK:s budget med motsvarande summa.
Dundret Race genomf�rdes inte pga. brist p� sponsorer och sn�.

� 4 Alpina kommitt�ns utseende n�sta s�song:
Ordf�rande: Staffan Syk
T�vlingsansvarig: Ann-Christin H�ggberg
Utbildningsansvarig: Anders �qvist
Sekreterare: Ingela  Turdell

� 5 P� upptaktstr�ffen i Bj�rkliden 9-11 maj diskuterades utbildningar och l�ger p� distrikts- och regionniv� i Region 1. Maria Edholm har tagit p� sig ansvaret att samordna utbildningar och l�ger 2004 i Region 1 och BD distrikt.  Peter Mellgren, BD och Andes P�rsson, AC har tagit p� sig ansvaret som Regiontr�nare 2004. 
De �r utsedda av SSF.
Maria presenterade f�rslaget som, efter vissa justeringar, godk�ndes av m�tet och hon har  f�r avsikt att s�ka pengar f�r regionsatsningarna via AK, SSF.

� 6 Utbildning -Tr�ningsgrupper- Ledare till finalen - M�ten och samplanering.
Utbildning: Se �7.
Tr�ningsgrupper: BD1, BD2 och BD3 slopas och ers�tts med DH16�.
De som hittills kallats BD1 och BD2 och nu tillh�r DH16� bjuds in till l�ger i Region 1 om de inte g�r p� skidgymnasium/skidh�gskola.
BD 4 kallas forts�ttningsvis endast A-�kare. Ingen uttagning bland A-�kare skall f�rekomma till l�ger i distriktets regi. Omkring 40 A-�kare kommer, optimistiskt r�knat, att vara aktiva i BD n�sta s�song och m�tet anser att man inte skall skilja p� A1 och A2. L�ger f�r A-�kare kallas Distriktsl�ger A och samordnas av Maria Edholm och ansvarig tr�nare blir Peter Mellgren. Klubbtr�nare kan f�lja med som resurs.
Ledare till final:Ledare till YJSM, �JSM och SM kommer inte att utses d� det inte har fungerat tillfredst�llande. �vriga ledare se under �  9
M�ten och samplanering: Det finns ett behov att f�rb�ttra samordning av  resor och ev. ocks� boende f�r BD-�kare inf�r finalerna. 
Gunnar Andersson och Karl-Johan Ottosson, Arvidsjaur Alpina, har till uppgift att skriva ned ledarens/ledarnas roll f�re, under och efter en final. Resultatet presenteras p� h�stm�tet.  

� 7 Genomf�rda utbildningar under denna s�song och f�rslag till utbildningsinsatser n�sta s�song: :
-Upptaktstr�ff Dundret nov. 2002 ca 45 deltagare
-Bans�ttarkurs dec.2002, 14 deltagare.
-Bans�ttarkurs Bj�rkliden maj 2003,  3 deltagare.
Det �r mycket viktigt att distriktet har aktuella namn p� utbildningsansvariga i resp. klubb s� att inbjudan till utbildning n�r ut till alla intresserade i god tid.
Stort behov finns f�r grundkurs och p�byggnadskurs d�r man kompletterar med f�rel�sningar �ledarrollen� och �mental tr�ning�. Maria och Anders P ser �ver hur man kan infoga dessa �mnen i planerade kurser.
Bans�ttarkurs planeras i Arvidsjaur 20-21.12 2003
T�vlingsledarutbildning och Tidtagarutbildning planeras  i okt. 2003.
Utbildningsmaterial, utbildningspengar och ev. arvode till f�rel�sare s�ks via SISU.

� 8 Rapport fr�n BD-lag och finaler, ekonomi och finansiering:
BD1 Ingen verksamhet
SM Kl�vsj�  Ledare Ulf Lind, PALP
Finansiering:  Ledararvode ej uttaget 
BD2 Ingen verksamhet
�JSM T�rnaby  Ledare Gunnar Lundstr�m, PALP
Finansiering: Ledararvode ej uttaget
BD3 Fartl�ger i Arvidsjaur, 3 �kare
YJSM  Mora   Ledare H�kan Eml�n, GSK
Finansiering: Ledararvode 3000 kr uttaget?
BD4 Extra tr�ningsdag i samband med USM kval Fart, Dundret, ca 25 �kare.
USM Final Arvidsjaur  Ledare Ronny H�rnman, GSK
Finansiering. Ledararvode 3000 kr uttaget.
B-�kare
Lilla V�rldscupen final Sundsvall  Ledare Hans Steding, LALP
Finansiering: Ledararvode 3000 kr uttaget
C-�kare
Lilla V�rldscupen final Mal� Ingen distriktsledare
Finansiering: Ingen finansiering fr�n distriktet

� 9 Ledare n�sta s�song:
SM, �JSM, YJSM - Inga ledare
USM - 2 ledare AC, 2 ledare BD, Peter Mellgren +1 ledare ( meddelas p� H�sttinget).
A-final � 1 Ledare utses av GSK, ( meddelas p� H�sttinget)
B-final � 1 Huvudledare, Hans Steding PALP. Hans utser hj�lpledare, f�rslagsvis 3 st.
Enligt f�rslag ins�nt efter landsdelsm�te Sundsvall l�gger man en regionsfinal f�r alla B-�kare f�re landsdelsfinalen. F�r att h�lla nere antalet t�vlingstillf�llen sl�r man d�rf�r ihop DM /1 kval Lilla VC B.
 BD-v�star eller liknande anskaffas redan till regionsfinalen.
C-final � Ledare Anders �qvist, PALP. Anders uppgift blir bl.a. att ordna v�star eller liknande till samtliga C-�kare som v�ljer att g� till final. (Antalet deltagare vet man f�rst d� anm�lningstiden g�tt ut) F�r �vrigt sker anm�lan, bokning boende etc. klubbvis, som tidigare.
Po�ngsammanst�llning C-�kare kommer troligtvis att utg� enligt f�rslag fr�n regionsm�te p� C-finalen, Mal�. BD och AC lag kommer d� att bildas utifr�n resultat p� finalen.

 

� 10 Po�ngsammanst�llare n�sta s�song:
USM   Ingemar Bj�rk      LALP
Lilla V�rldscupen B Tiina Danielsson  LALP
Lilla V�rldscupen C Rolf Sannebj�rk   Kalix Alpina (om aktuellt)

� 11 Genomg�ng av stomprogram / Ann-Christin H�ggberg
�JSM - SL, GS och PS anordnas troligtvis av  GSK v  11 och SG, DH flyttas till  �re v 13 (FIS).
Sverige Cup final SKALP �ndras till 23-24/4 och GSK 25-26/4.
F�r �vrigt f�ljs  stomprogrammet.

� 12 DM A+HD16�  anordnas av PALP i 3 klasser: Veteranklass, HD 16� och  A -�kare
DM 10-13 genomf�rs samtidigt med LVC- kval 2 och anordnas av LALP.
PALP s�ker regionsfinal LVC B med f�rslag p� GS och PS
 LALP ans�ker om att f� arrangera A-finalen
Ev. flyttas Piteparalellen till annat datum.

� 13 Inga ytterligare t�vlingsans�kningar.

� 14 Information om klubbarnas planer p� h�sttr�ningsl�ger.
LALP och GSK planerar S�ldenl�ger v 44. PALP planerar S�lden- eller Rukkal�ger v 42, v 44 eller v 45.
�vriga klubbar har inte klar sin planering.

� 15 Budgetf�rslag 2004
SM, �JSM, YJSM  0 kr
 USM, A-final, B-final, 5000 kr vardera.
L�gerkostnader:  A och HD16� 27.000 kr, specificeras p� h�stm�tet.
�vrigt: 3000 kr
Totalt 45 000 kr.
M�tet beslutar att man ska f�resl� AK, SSF att avs�tta medel till SM, �JSM,YJSM och USM ???
 
� 16 H�stm�tet planeras in 27 september i �verkalix kl. 10.00.
Skidting 2004 kommer att h�llas i �lvsbyn 8-9 maj.

� 17 Revidering av uppgifter p�  hemsidan vad g�ller anslutna f�reningar och utbildningsansvariga

� 18 Genomg�ng av regler f�r USM- inga �ndringar.
Om AK, SSF godk�nner inskickade f�rslag s� m�ste revidering ske av �Regler Lilla VC B� och �Regler Lilla VC C�.

� 19 �vriga fr�gor
Best�mmelser utrustning inf�r 2003-2004: Se under regler AK, SSF.
Enligt nationell regel ska h�jd p� platta /skida  f�r C-�kare 2003-2004 vara max 45 cm och enligt internationell regel f�r A-och B-�kare max  50 cm. Allt enlig senaste informationen fr�n AK, SSF.

Valberedningen �nskar f�rslag p� namn till ordf�rande- och kass�rsposterna inf�r �rsm�tet 2003.


Kalix 2003 05 18

Sekreterare:   Justeras:


Ingela P Turdell   Lars-Gunnar Eriksson

 Sidan anpassad f�r utskriftSkriv ut
Alpint

Ledam�ter
Anslutna f�reningar
Utbildningsansvariga
T�vlingsprogram
Protokoll
USM
L�ger och utbildning
Remiss
Ledarinstruktion
Artiklar

Protokoll

Protokoll fr�n skidting
Protokoll fr�n H�stm�ten
Regionsm�ten

Protokoll fr�n skidting

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

 AVDELNINGAR
SSF /  F�rbundsinfo /  Kontakta oss /  Ekonomi /  Historik/statistik /  Nyheter /  Idrottslyftet /  F�rs�kringsinformation /  Medlemskap i SSF /  Antidoping /  Skolor /  IdrottOnline /  Dokument /  L�nkar /  Till startsidan / 
© skidor.com/norrbotten sk�ts av Norrbottens Skidf�rbund - sidan �r producerad av N3sport ab