NORRBOTTEN
STARTSIDA
Norrbottens Skidf�rbund
L�ngd�kning
Alpint
Skidorientering
Backhoppning
Bredd och motion
Skidkalender
T�vlingsaktuellt
Skidkul i Skolan
 Adress

Norrbottens Skidf�rbund
Idrottens Hus
Kronan A3b
97442  Lule�
0920-43 42 14
0920-43 42 29 (fax)
E-mail

 PARTNERS
PROTOKOLL SKIDTING 2004-05-08

Alpina Kommitt�n NSF
Plats: �lvsby Folkh�gskola

Deltagarlista:
Rolf  Sannebj�rk  Kalix Alpina  
Bo Karlsson  PALP
Staffan Syk   LALP  
Torsten Larsson  GSK
Lars- G Eriksson  LALP  
Ingela Turdell  GSK
Ulf Nilsson   SSF  
Bengt Nilsson  SSF
Elisabeth Lindstr�m  NIFInledningsvis vill representanterna fr�n SSF h�ra hur vi tycker att kommunikationen fungerar med Alpina Kansliet och AK, SSF.
M�tesdeltagarna tyckte att kommunikationen med kansliet fungerar bra, som man ocks� kontaktar relativt ofta. D�remot har man mindre kontakt med AK och vid n�gra tillf�llen, de senaste �ren, har man inte f�tt svar p� skrivelser som tills�nts dem fr�n AK, NSF:
Vi framf�rde ocks� att det �r en nackdel att vi inte f�r ta del av protokollen fr�n AK: s sammantr�den. Beslut i olika fr�gor hittar man under olika rubriker p� SSF:s hemsida.
SSF ser det som ett problem att det �r f�rre s�kande till Riksskidgymnasiet i G�llivare j�mf�rt med J�rpen och Malugn. Vi p�pekade att det, sj�lvklart, beror p� G�llivares stora avst�nd till s�dra Sverige. Tr�ning och undervisning i G�llivare �r nog s� bra som p� Riksskidgymnasier s�derut.

Elisabeth Lindstr�m, NIF, presenterar sig. Elisabeth eftertr�der David Wirtala och kommer att bist� NSF och SSF    e-mail: elisabeth.lindstrom@norrbotten.rf.se   tfn: 0920-26 65 12  fax: 0920-145 22

Ulf, Bengt och Elisabeth l�mnar m�tet och kommitt�arbetet p�b�rjas.

�1  M�tets �ppnande och uppr�ttande av deltagarf�rteckning.
Staffan Syk, ordf�rande AK, h�lsade alla v�lkomna.
Tyv�rr �r deltagarantalet litet vilket framf�r allt beror p� att ett Regionsl�ger f�r aktiva och tr�nare p�g�r i Bj�rkliden under helgen.


�2  Val av m�tesordf�rande, m�tessekreterare och justeringsman
Till m�tesordf�rande valdes Staffan Syk, till m�tessekreterare Ingela Turdell och till justeringsman L-G Eriksson

�3  Genomg�ng av protokoll fr�n H�stm�tet
Genomg�ng av protokoll fr�n h�stm�tet i Lule� 2003-09-27

�4  Alpina kommitt�ns utseende n�sta s�song
Staffan Syk kommer troligtvis att tilltr�da som sekreterare i NSF och l�mnar sin post som ordf�rande i AK.
Annki H�ggberg blir kvar som t�vlingsansvarig
Anders �qvist tillfr�gas om han vill forts�tta som utbildningsansvarig.
Staffan undrar om Ingela kan t�nka sig att bli nominerad till ordf�randeposten. Hon ska t�nka p� saken innan Staffan l�mnar f�rslaget till valberedningen. Rolf  Sannebj�rk tilltr�der i s� fall som sekreterare.

�5  Vad skall vi g�ra, vad �r viktigast?
Inf�r s�song 04-05 satsar AK p�:
Tr�ningsgrupper: Tr�ningsl�ger f�r A-�kare och de juniorer som inte har sin tr�ning ordnad via skolor och landslagsgrupper
Ledare: Ledare till USM-final, A-Final och B-final
Utbildning: Kurser p� distriktsniv�

�6  Utbildning
Under s�song 03-04 har f�ljande utbildningar genomf�rts:
Upptaktstr�ff, G�llivare
T�vlingsledarutbildning, Lule�
Regionsutbildning, Bj�rkliden med bla bans�ttarkurs.
Planerad bans�ttarkurs i Arvidsjaur inst�lld

D� utbildningsansvarig inte finns n�rvarande �r inte programmet fastlagt inf�r s�song 2004-2005 men vi hoppas kunna genomf�ra f�ljande kurser:
Upptaktstr�ff, G�llivare
T�vlingsledarutbildning, Lule�
Bans�ttarkurs
Barmarkskurs

�7  Rapporter fr�n l�ger och finaler
Finaler
Rapporter fr�n SM, �JSM, YJSM USM-, A-, B- och C-finaler.
Den �Arbetsordning ledare� som fastst�lldes p� h�stm�tet 2003 har fungerat mindre bra under USM-, A och B-finalerna. Ledarorganisationsplanen skall d�rf�r �nnu en g�ng revideras. L-G Eriksson f�r uppdraget och presenterar ett nytt f�rslag p� h�stm�tet 2004.
Statusen p� A-finalen har h�jts tack vare chansen att kvalificera sig till USM. N�sta s�song kommer man att genomf�ra 2 A-finaler, A-final norr och s�der
Den regionsfinal-B som inf�rdes i �r var lyckad och kommer att finnas kvar till n�sta s�song.
Lagsammanst�llningen p� Regionsfinalen LVC/C-�kare �r fortfarande kr�nglig och or�ttvis.
Remiss ang�ende �Finaler f�r yngre �kare - se under � 12.
L�ger
Planerade distriktsl�ger i nov och mars genomf�rdes inte.
Regionsl�ger, T�rnaby, ett fartl�ger f�r A-�kare och juniorer, hade ungdomar p� plats men pga. kyla kunde det inte genomf�ras.
Regionsl�ger, Bj�rkliden p�g�r denna helg.

�8  Ledare n�sta s�song?
USM-Final V�sterbotten utser huvudledare + en hj�lpledare. Bo Karlsson, PALP kan t�nka sig att bli hj�lpledare Norrbotten. Kjell-Ove Sj�holm tillfr�gas ocks�.
A-final Norr (region 1 och 2) LALP utser ledare. Presenterar f�rslag p� h�stm�tet.
B-final Regionsfinal -ingen ledare.
B-final Landsdelsfinal- Hans Steding, LALP, tillfr�gas. Han utser i sin tur 3 hj�lpledare fr�n �vriga klubbar i l�net.
B-final Riks Beslut fattas p� h�stm�tet
C-final Ingen ledare

�9  Po�ngsammanst�llare
A-�kare Claes Fahlesson, LALP tillfr�gas
B-�kare Rolf Sannebj�rk Kalix Alpina
C-�kare Ove Petersson PALP

�10  T�vlingsprogrammet
DM kommer att genomf�ras p� 2 orter samma helg. A-�kare, juniorer och seniorer t�vlar i Lule� medan B- och C- �kare t�vlar i G�llivare.
Piteparallellen kommer troligtvis att inbjuda D-�kare. M�tet gav sitt samtycke.
GSK �nskar att man flyttar USM-kval 3, Storklinten d� det samtidigt p�g�r Skol-VM i G�llivare.
FIS i januari./G�llivare och Pite� b�r byta t�vlingsdagar d� den traditionella Trettondagst�vlingen �r planerad i Arvidsjaur samtidigt som PALP k�r FIS i samma backar! T�vlingsprogrammet l�mnas till Annki H�ggberg f�r revidering.


�11  Samordning av st�rre t�vlingsans�kningar f�r s�song
Planeras p� h�stm�tet

�12  Eventuellt samarbete FIS t�vlingar p� Nordkalotten
Rolf Sannebj�rk har varit i kontakt med nordnorska klubbar som �nskar ett samarbete med Norrbotten. Mer information ges p� h�stm�tet.
Rolf Sannebj�rk formulerar en ans�kan till SSF d�r man ans�ker om dispens f�r HD-16 att starta i FIS-t�vlingar i Norra Sverige. De stora avst�nden inneb�r f� Nationella t�vlingar f�r de �kare som inte f�r �ka FIS. 
 
�13  Remiss om finaler f�r de yngre �karna
Alpina Kommitt�n SSF skickade i februari en remiss till samtliga alpina klubbar i Sverige med f�rslag p� �ndringar i  A- och B-�karnas t�vlingssystem (C - och D - �karnas t�vlingssystem �ndras inte)
LALP var troligtvis den enda klubben i Norrbotten som svarade p� remissen.
 Beslut har fattats, se SSF: s hemsida.

�14  Information om klubbarnas planer p� h�sttr�ningsl�ger
LALP tr�nar i S�lden v 44
Kalix, PALP och Arvidsjaur tr�nar i  Finland v 45
SKALP, G�llivare, Kiruna?

�15  Budget
AK, NSF har f�tt 40.000 kr att disponera under n�sta s�song.
M�tet beslutar att 3x5000 kr g�r till ledare/finaler och resterande 25 000 kr g�r till l�ger f�r A-�kare och juniorer som tr�nar med klubbarna.

� 16  H�stm�te
Boden 25 september 2004
M�tet �nskar ett planeringsm�te med V�sterbottens klubbar d�r representanter fr�n AK i b�da l�nen finns n�rvarande. Det �r viktigt att man planerar och fattar beslut p� r�tt niv� i regionen. Skidtinget b�r vi sj�lvklart deltaga p�.

�17  Hemsidan
Kontroll av uppgifter.
De klubbar som inte justerat uppgifterna p� tinget b�r omg�ende skicka aktuella namn p� ordf�rande och utbildningsansvariga till Staffan Syk. E-mailadress: staffan.syk@polarprint.se

�18 Genomg�ng av regler f�r USM
D� endast 2 USM -kval genomf�rdes i region 1 nuvarande s�song uppstod oklarheter vid uttagning till USM -finalen.
Bosse Karlsson tar p� sig uppgiften att g� igenom reglerna USM. �terkommer p� h�stm�tet.
M�tet anser att 3 kvalt�vlingar pressar v�ra A-�kare och det vore �nskv�rt att �tminstone ha 4 kval. Kan vi f� dispens till att k�ra ett kval f�re jul? Staffan tar kontakt med Annki H som f�r f�rankra f�rslaget i V�sterbotten innan skrivelse g�r till SSF.

� 19  �vriga fr�gor
Regionsm�te Arvidsjaur 15 maj- vilka g�ller det och hur har inbjudan g�tt ut.
Forts�ttningsvis b�r Skidting och Regionsl�ger �kare/ledare inte sammanfalla. Planering och beslut b�r ske i samr�d med dem som �r ansvariga f�r tr�ning och utbildning i klubbar, distrikt och region.
Inga ytterligare fr�gor

 Staffan tackar  f�r ett givande m�te trots ringa deltagarantal

�lvsbyn
040508

Sekreterare:   Justeras:

Ingela Turdell   Lars-Gunnar ErikssonSidan anpassad f�r utskriftSkriv ut
Alpint

Ledam�ter
Anslutna f�reningar
Utbildningsansvariga
T�vlingsprogram
Protokoll
USM
L�ger och utbildning
Remiss
Ledarinstruktion
Artiklar

Protokoll

Protokoll fr�n skidting
Protokoll fr�n H�stm�ten
Regionsm�ten

Protokoll fr�n skidting

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

 AVDELNINGAR
SSF /  F�rbundsinfo /  Kontakta oss /  Ekonomi /  Historik/statistik /  Nyheter /  Idrottslyftet /  F�rs�kringsinformation /  Medlemskap i SSF /  Antidoping /  Skolor /  IdrottOnline /  Dokument /  L�nkar /  Till startsidan / 
© skidor.com/norrbotten sk�ts av Norrbottens Skidf�rbund - sidan �r producerad av N3sport ab