NORRBOTTEN
STARTSIDA
Norrbottens Skidf�rbund
L�ngd�kning
Alpint
Skidorientering
Backhoppning
Bredd och motion
Skidkalender
T�vlingsaktuellt
Skidkul i Skolan
 Adress

Norrbottens Skidf�rbund
Idrottens Hus
Kronan A3b
97442  Lule�
0920-43 42 14
0920-43 42 29 (fax)
E-mail

 PARTNERS
Protokoll fr�n alpina delen p� Skidtinget 2006

H�mta prtokollet eller l�s det nedan.

PROTOKOLL SKIDTING 12-13 maj 2006

Alpina Kommitt�n NSF

Plats: Lule�, Quality Hotel

 

Deltagarlista:

Peter Andersson, Arvidsjaur                                    Peter Mellgren, PALP                   

Anders Nilsson, Arvidsjaur                                      Ove Petersson, PALP                   

Staffan Syk, LALP                                                      Hans-Olof Pehrsson, PALP

Malin Syk, LALP                                                         Leif Backman, SKALP                                               

Maria Edholm, LALP                                                  Anna-Karin Jejlid, Gve Skidgymnasium

Rolf Sannebj�rk, Kalix Alpina                                   Ingela P Turdell, GSK

 

Fredag den 12 maj diskuterade alpina kommitt�n f�ljande fr�gor:

-Vi diskuterade hur viktigt det �r att klubbarna i distriktet st�ller upp f�r varandra och samverkar i olika sammanhang. Om vi st�rker sammanh�llningen i distriktet blir vi starkare gentemot �vriga alpina Sverige.

-Vi diskuterade alkoholpolicyn i klubbarna. Distriktsstyrelsen uppmanar samliga klubbar att anta en alkoholpolicy som ska g�lla i alla sammanhang hemma i klubben, p� t�vlingar och p� l�ger

 

L�rdag den 13 maj

 

� 1 M�tets �ppnande och uppr�ttande av deltagarf�rteckning

Rolf Sannebj�rk, ordf�rande AK, h�lsade alla v�lkomna. Deltagarf�rteckning uppr�ttas

 

� 2 Val av m�tesordf�rande, m�tessekreterare och justeringsman

Till m�tesordf�rande valdes Rolf S, till m�tessekreterare Ingela T och till justeringsman Peter A.

 

� 3 Genomg�ng av protokoll H�stm�te 2005

Protokollet l�gges till handlingarna.

 

� 4 S�songen som g�tt, finaler etc.

I C-finalen lyckades �ntligen Norrbotten dominera �ver V-botten. P� landsdelsfinal B utm�rkte sig s�rkilt Nathalie Hermansson, LALP, p� USM finalen kan Rebecca G. K�bdalis framg�ngar n�mnas, p� YJSM utm�rkte sig Marta Lidstr�m, GSK men p� �JSM hade Norrbotten tyv�rr ingen framg�ng.

P� SM Tog Anton L 3 guld och 1 brons. �ven Charlotte Ceder gjorde bra ifr�n sig.

 

� 4 b, Vad ska vi satsa p�, var l�gger vi v�ra resurser?

AK satsar p� l�ger och ledarutbildning kommande s�song.

AK ska revidera "Utvecklingstrappan". En arbetsgrupp bildas best�ende av Peter Mellgren, Malin Syk och Anna-Karin Jejlid. Det �r av h�gsta prioritet att klubbarna i v�rt distrikt str�var �t samma h�ll och talar "samma spr�k ".  Arbetsgruppen ska jobba fram ett f�rslag som synkroniserar klubb och distriktsverksamhet. En del ska vara p� "�rsbasis" med konkreta m�l f�r aktuellt verksamhets�r.

Gruppen h�ller kontakt via telefonm�ten och kontaktar SISU f�r att s�ka bidrag och kanske ocks� f�r att f� hj�lp att starta upp utvecklingsarbetet. Gruppen presenterar ett f�rslag p� h�stm�tet.

AK kontaktar SISU f�r f�rel�sning i mental tr�ning, d� ledarna beh�ver utbildning i �mnet f�r att kunna st�tta de aktiva. Samliga klubbar tycker att ungdomarna ofta underpresterar i t�vlingssammanhang pga. "fel tankes�tt".

  

� 5 Budget

Ber�knad kassa 06-07 NSF/alpina ligger  p� ca 43 000 kr. Dessutom tillkommer ett arvode fr�n SISU f�r utbildningar/kurser p� ca 12 000 kr.

Administration.                              5000 kr

Ledare USM-final                           5000 kr

Ledare Landsdelsfinal B               5000 kr

L�ger A/jun                                     30 000 kr

Upptaktstr�ff                                  SISU arvode

 

 

 

 

� 6 Utbildning

Maria presenterar den "Centrala kurs- och konferensplanen 2006-2007", se www.skidor.com

Maria presenterar Utbildningsplan Region 1 inf�r h�sten 06. Den kommer inom kort att finnas p� NSF: s hemsida/alpint. Maria planerar Utbildningsplan v�ren - 07.

M�tet konstaterar att m�nga "nya" tr�nare i klubbarna har g�tt SATU 1 och 2. SSF kommer �ven kommande s�song att vara huvudansvarig f�r dessa utbildningar.

 

� 7 L�ger

V 44 �r distriktets juniorer v�lkomna att tr�na med G�llivare Skidgymnasium. �ven t�vlingsfria helger i vinter �r juniorerna v�lkomna att tr�na med Skidgymnasiet.

Klubbarna har �nnu inte bokat ev. h�st-l�ger.

Peter Mellgren anser att bokstavs�kare inte beh�ver �ka p� glaci�rl�ger, det �r bra nog om de b�rjar tr�na i v 43 och sedan har kontinuerlig tr�ning fram i maj m�nad.

Lucial�gret i K�bdalis planeras in. Ansvarig klubb �r i �r SKALP

Regionen planerar in ett tidigt fartl�ger f�r A-�kare i Nalovardo d�r USM-finalen kommer att g�.  Troligtvis kommer ocks� B-�kare att ha ett fartl�ger samma vecka i Nalovardo.

Bj�rklidenl�ger f�r blivande A2: or och juniorer planeras in i maj.  Man kommer d� att f�rs�ka dela upp ungdomarna i grupper utifr�n vad de �nskar tr�na.

Det �r v�sentligt att alla f�rst�r att anm�lan �r bindande. Distriktet f�rlorar pengar p� alla som avanm�ler sig i sista stund. I �r hade 32 ungdomar anm�lt sig till l�gret och 8 avanm�lde sig i sista stund - d�ligt!

I forts�ttningen f�r man betala fullt pris om man inte har avanm�lt sig i tid.

 

� 8 Po�ngsammanst�llare

A-�kare: Thomas Edeblom V�nn�s AK- tillfr�gas

B-�kare: Ove Pettersson PALP

C-�kare: Nils Johan Larsson"Niila" PALP- tillfr�gas

 

� 9 Ledare till finaler

USM: Rune S�vfenberg UHSK, V-botten, huvudledare, utser ytterligare en ledare fr�n V-botten

           Peter Andersson Arvidsjaur Norrbotten, ledare, utser ytterligare en ledare fr�n N-botten.

Landsdelsfinal B: Ove Petersson bokar boende, Arvidsjaur, Lule� och SKALP utser var sin ledare. Ev. byts Ove ut mot annan ledare n�rmare finalen.

Vi ska f�lja dokument "Ansvarsf�rdelning ledare inf�r och under finaler"

C-final: Ingen ledare utses men id�n med huvtr�jor till C-�kare var popul�r och st�rkte "distriktsk�nslan".

 

 

� 10 Alpina Kommitt�n

Rolf har utarbetat "Styrdokument Alpina Kommitt�n NSF" se bifogad bilaga. Dokumentet kommer ocks� att finnas p� NSF: s hemsida under Alpint.

Alpina kommitt�n b�r best� av minst en representant per alpin klubb i distriktet

Alpina Kommitt�ns sammans�ttning f�r n�rvarande.

Ordf�rande: Rolf Sannebj�rk. M�tet f�resl�r att Rolf v�ljs f�r ytterligare tv� �r p� NSF: s �rsm�te i september.

T�vlingsansvarig; Vakant, A-C H�ggberg har avsagt sig fortsatt uppdrag. Tills vidare vilar det p� Rolf.

Utbildningsansvarig/L�geransvarig: Maria Edholm

Sekreterare: Ingela Turdell �nskar sluta som sekreterare. Malin Syk kan ev. t�nka sig att ta �ver.

Informationsansvarig/webbansvarig: Vaknat, borde kunna vara samma person som sekreteraren i AK

Sponsoransvarig: Vakant

 

� 11 Utveckling av webbsidor

NSF: s hemsida �r fortfarande lika kr�nglig att l�gga ut information p�. Staffan S tar �ter kontakt med f�rbundet ang�ende detta.

Vissa klubbar i distriktet har v�l fungerande hemsidor i Kol, andra beh�ver utveckla sin hemsida.

 

� 12 T�vling

S�k inga t�vlingar p� Kol som ska godk�nnas och f�rdelas av distriktet. V�nta p� klartecken fr�n AK.

Vi m�ste f�rs�ka h�ja status p� DM. I �r pr�var vi "Total DM". Det �r t�nkt att Lule� ska anordna DM-07. F�rslag att DM ska anordnas i Bj�rkliden i samband med majl�gret f�r A-�kare, juniorer och senior.

Staffan S tar kontakt med Bj�rkliden och diskuterar m�jligheter, om inte tidigare s� inf�r DM-08.

Rolf presenterade ett f�rslag p� t�vlingsprogram f�r FIS, Nationell Cup, LVC-kval inklusive USM-kval, Regionfinal B och Landsdelsfinal B. Programmet �r �nnu inte helt klart. Landsdelsfinalen st�r mellan Boden och G�llivare och t�vlingshelg �r inte klar, Finalen blir inte under sportlovet v 10. Eventuellt kommer Arvidsjaur att k�ra en FIS SL i anslutning till G�llivares GS i b�rjan av december.

Datum f�r Ingemartrof�en �r �nnu inte klar. Kustcupens t�vlingar ska in i programmet i �r.

 

Ingela ber�ttade om landsdelsfinalen 2006 och GSK �r besviken p� det ointresse som distriktets klubbar visade d� det g�llde att st�lla upp som funktion�rer, trots att man fr�n b�rjan lovat hj�lpa till bara GSK anordnade LDF.

 

T�vlingsprogrammet offentligg�rs s� snart alla t�vlingar �r spikade

 

� 13 Verksamhetsplan f�r 06-07

Rolf skriver Verksamhetsplanen utifr�n Skidtingets beslut och f�rslag

 

� 14 �vriga Fr�gor

Gunilla Steiner Back bes�ker Alpina Kommitt�n och tar f�ljande �sikter med sig till SSF f�n AK Norrbotten:

Vi saknar representant fr�n SSF p� Skidtingen

Vi konstaterar att "tjugan", f�r oss i Norrbotten, �r dyrare �n tidigare system.

Vi efterlyser en forts�ttning p� "den r�da tr�den, �kare-distrikt-f�rbund" som SSF p�b�rjade f�rra �ret.  

Vi tror p� arrang�rskonferenser ska ligga regionvis, g�rna i samband med regionutbildning f�r att �ka antalet deltagare och minska kostnaderna f�r klubbarna tack vare sam�kning.

Vi tycker att man ska bjuda in r�tt personer till arrang�rskonferens i samband med t.ex. 1:a maj Trof�n d� det i m�nga klubbar inte �r samma personer som �ker p� t�vlingar och som arbetar i t�vlingsorganisationen.

Vi kommer g�rna men f�r att vi ska f� anslag fr�n klubbarna m�ste Inbjudan riktas till.

Vi vill �n en g�ng p�minna SSF om att Ni lovat att hitta en l�sning p� v�r sv�ra ekonomiska situation i samband med FIS-t�vlingar. Vi t�nker naturligtvis p� liftkorten till de utl�ndska �karna inom nordiska kvoten

 

Tore Klippmark informerar om NSF: s plan f�r Skidlekplatser i anslutning till l�nets grundskolor. Medel f�r att bygga dessa kan s�kas via Handslaget. Annons inf�rs i h�stens skidkalender.

 

Datum f�r ett eventuellt Regionm�te har inte best�mts d� vi f�r n�rvarande inte har n�gon samordnare Region 1.

 

H�stm�te NSF: l�rdag den 23.9 i Lule�

10.00-13.00  Kostf�rel�sning f�r aktiva, tr�nare, ledare

13.00-14.00 Lunch                          14.00-15.00 �rsm�te                      15.00 H�stm�te AK

 

N�sta Skidting NSF:12-13 maj 2007 i Kiruna

 

 

 

Lule� 060513

 

Sekreterare                                      Ordf�rande                                      Justeras                                                                       

 

 

Ingela Turdell                                 Rolf Sannebj�rk Peter Andersson                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1

 

Styrdokument Alpina Kommitt�n NSF

Alpina kommitt�n

  • Samtliga klubbar i distriktet har en representant i AK ordf�rande ej medr�knat.
  • AK:s roll �r att skapa en samsyn i distriktet s� att s�v�l aktiva som ledare har ett gemensamt m�l.
  • AK planerar t�vlingar, utbildning och tr�ningsl�ger.
  • AK samverkar med AK V�sterbotten f�r att maximalt kunna nyttja regiontr�naren.
  • AK medverkar till att skapa en social gemenskap, ge de aktiva nya utmaningar (byta backe, farttr�ning)
  • AK str�var efter att beh�lla aktiva i tr�ning genom att skapa distriktsgrupper f�r l�gerverksamhet,
  • AK arbetar f�r att skapa balans i tr�ning, l�ger och t�vling och ge m�jligheter till fortsatt tr�ning som �ldre junior/senior.
  • AK �r remissinstans mot skidf�rbund etc.

 

 

Utsedd ledamot i Ak ska vara f�reningens kontaktperson mot distrikt och f�rbund samt ansvara f�r att sprida informationen till "r�tt" personer i f�reningen. B�r �ven ha befogenheter att fatta beslut

 

Roller:

-         Ordf�rande v�ljs p� tv� �r i NSF Styrelse

-         Utbildningsansvarig

-         L�geransvarig

-         Informationsansvarig

-         Sponsoransvarig

-         T�vlingsansvarig

-         Sekreterare

 

M�ten: Skidting, h�stm�te, e-post och under t�vling.

 Sidan anpassad f�r utskriftSkriv ut
Alpint

Ledam�ter
Anslutna f�reningar
Utbildningsansvariga
T�vlingsprogram
Protokoll
USM
L�ger och utbildning
Remiss
Ledarinstruktion
Artiklar

Protokoll

Protokoll fr�n skidting
Protokoll fr�n H�stm�ten
Regionsm�ten

Protokoll fr�n skidting

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

 AVDELNINGAR
SSF /  F�rbundsinfo /  Kontakta oss /  Ekonomi /  Historik/statistik /  Nyheter /  Idrottslyftet /  F�rs�kringsinformation /  Medlemskap i SSF /  Antidoping /  Skolor /  IdrottOnline /  Dokument /  L�nkar /  Till startsidan / 
© skidor.com/norrbotten sk�ts av Norrbottens Skidf�rbund - sidan �r producerad av N3sport ab