Gå till innehåll

Stockholms Skidförbund

Stockholms Skidförbund

Stadgar

Stadgar för Stockholms Skidförbund (SSF) antagna av årsmötet 1999. §4 i kapitel 2 ändrad vid årsmötet 2009 och årsmötet 2012

KAPITEL 1
Allmänna bestämmelser

1 § Uppgift/Ändamål

Stockholms Skidförbund skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets stadgar, såsom Svenska Skidförbundets regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.

2 § Sammansättning

Stockholms Skidförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Skidförbundet, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

3 § Verksamhetsområde

Stockholms Skidförbunds verksamhet utövas inom det verksamhetsområde som enligt 6 kap. 2 § Svenska Skidförbundets stadgar omfattar Stockholms län utom kommunerna Norrtälje, Sigtuna och Södertälje.

4 § Stadgar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av Stockholms Skidförbunds årsmöte och skall godkännas av Svenska Skidförbundet.
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

5 § Beslutande organ

Stockholms Skidförbunds beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
SSF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom
SSF-styrelsens arbetsområde.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Stockholms Skidförbunds verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 juli till och med den 30 juni.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet t.o.m. påföljande ordinarie årsmöte.

7 § Sammansättning av styrelse mm

SSF skall verka för att styrelse, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås samt att ungdomar ingår.
Jämställdhet skall också eftersträvas i delegationer för sådan organisation där fler än en person skall ingå.

8 § Firmateckning

Förbundets firma tecknas av styrelsen eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

9 § Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF eller förbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar eller RF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.

10 § Upplösning av förbundet

Efter samråd med Svenska Skidförbundet kan årsmötet upplösa förbundet genom beslut härom med 2/3majoritet. I beslut om upplösning av förbundet skall anges att
förbundets tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.


KAPITEL 2 Årsmötet

1 § Tidpunkt och kallelse

Stockholms Skidförbunds årsmöte, som är förbundets högsta beslutande organ, hålls under perioden augusti-oktober varje år på tid och plats som SSF-styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.
Kallelse till årsmötet jämte förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast
två veckor före mötet tillställas föreningarna per post eller e-post samt genom att läggas ut på förbundets hemsida via internet.
Förslag om stadgeändring eller annat förslag av väsentlig betydelse för förbundet eller dess föreningar skall utsändas tillsammans med kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för föreningarna senast två veckor för årsmötet.
I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 § Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet

Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet.
Rätt att inge förslag tillkommer till förbundet hörande röstberättigad förening.

3 § Sammansättning och beslutförhet

Årsmötet består av ombud för föreningar inom distriktet. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.
Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av SSF-styrelsen.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

4 § Rösträtt

Rösträtt vid Stockholms Skidförbunds årsmöte bestäms genom röstlängd, som upprättas av Svenska Skidförbundet och de föreningar, som senast den 30 juni har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Skidförbundet samt de förpliktelser mot

5 § Ärenden vid Stockholms Skidförbunds Årsmöte

Vid SSF-årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Upprop och fullmaktsgranskning samt faställande av röstlängd för mötet på
grundval av den röstlängd som upprättats för SSF

2. Fastställande av föredragningslista för mötet

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

4. Val av ordförande för mötet

5. Val av sekreterare för mötet

6. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:

a/ SSF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 juli - 30 juni

b/ SSF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 juli - 30 juni

c/ SSF-revisorers berättelse för samma tid

8. Fråga om ansvarsfrihet för SSF-styrelsens förvaltning

9. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges
i 2 kap. 2 § samt av SSF-styrelsens förslag

10. Behandlig av förslag till SSF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan samt
fastställande av eventuell årsavgift till SSF

11. Val av ordförande i SSF, tillika ordförande i SSF-styrelsen för en tid av ett år

12. Val av 3 övriga styrelseledamöter (halva antalet) för en tid av två år

13. Val av 1 (minst en) revisor och personlig ersättare med uppgift att granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SSF för en tid av ett år

14. Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

Beslut i fråga om större ekonomisk betydelse för SSF eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till årsmötet.

6 § Valbarhet

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till
Svenska Skidförbundet ansluten förening.
Ledamot i SSF-styrelsen är inte valbar som revisor eller ersättare för revisor.
Arbetstagare hos SSF eller hos Svenska Skidförbundet får inte väljas till ledamot
av SSF-styrelsen eller valberedningen.


7 § Extra årsmöte

Stockholms Skidförbunds Styrelse kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
SSF-styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en
tiondel av röstberättigade föreningar inom distriktet begär det. Sådan framställning
skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När SSF-styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar
kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag
till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas röstberättigade föreningar
senast sju dagar före mötet.
Underlåter SSF-styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
Extra årsmöte får inte äga rum under tid då DF-stämma eller förbundsmöte pågår.

§ 8 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för det i 1 kap. 4 § nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster fårhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall val ske slutet.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad.Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.


KAPITEL 3 Valberedningen

1 § Sammansättning mm

Valberedningen utgörs av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen samman-
träder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 § Åligganden

Valberedningen skall före den 30 maj tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod.
Senast den 20 juni skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.
Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap. 5 § 11-13 punkterna samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om.

Valberedningens beslut skall protokollföras och efter årsmötet skall protokollet överlämnas till SSF-styrelsen.

3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid årsmötet

Röstberättigad förening får senast fyra veckor före årsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 5 § 11-13 punkterna.
Innan kandidatnomineringen börjar vid årsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt 2 kap. 5 § 11-13 punkterna.
Kandidatnomneringen är fri, vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver de som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, skall försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.


KAPITEL 4 Revisorer, revision

1 § Sammansättning

SSF:s revisorer, av vilka en utsetts av berört DF enligt 11 kap 6 § RF:s stadgar, skall
granska SSF:s styrelsens förvaltning och räkenskaper.
Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tilhanda senast 14 dagar före mötet.


KAPITEL 5 SSF-styrelsen

1 § Sammansättning

SSF-styrelsen, som skall bestå av kvinnor och män, utgörs av ordförande samt 6 övriga ledamöter valda av årsmötet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.
SSF-styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen.
En av årsmötet, enligt 3 kap. 2 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt med inte rösträtt.

2 § Åligganden

Stockholms Skidförbunds Styrelse är förbundets beslutande organ när årsmötet inte är samlat.

SSF-styrelsen skall

1. Verkställa årsmötets beslut

2. Vara ett sammanhållande organ för distriktets skididrott och hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka
den idrottsliga ordningen i dessa

3. Handha den idrott styrelsen företräder enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för denna idrotts utveckling samt i övrigt tillvarata specialidrottens intressen

4. Upprätthålla service- och informationsansvar gentemot distriktets skidföreningar

5. Stimulera föreningsarbetet och föreningslivet inom distriktet samt stimulera ungdoms-, motions- och utbildningsverksamheten

6. Handha och ansvara för SSF:s medel

7. Upprätta förvaltnings- och verksamhetsberättelse för varje räkenskaps- och verksamhetsår samt bereda ärenden, som skall föreläggas årsmötet

8. Förelägga årsmötet förslag till SSF:s verksamhetsplan

9. Avge rapport till Svenska Skidförbundet, före april månads utgång, över
genomförd kurs eller verksamhet.

10. Till Svenska Skidförbundet senast 15 mars, avge yttranden om tävlings-
ansökningar samt sanktionerade distriktstävlingar

11. Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå Riksidrottsstyrelsen (RS),

Riksidrottsnämnden (RIN), förbundsstyrelsen och Distriktsförbundsstyrelsen
(DF) med upplysningar och yttranden

12. Utöva prövningsrätt i ärenden om vilka stadgas i 14 och RF:s stadgar med
förbehåll för vad som anges i 5 kap. 4 § Svenska Skidförbundetsstadgar

13. Bestämma organisation och tjänster vid SSF:s kansli och anställa SSF:s
arbetstagare

14. Utse ombud till Svenska Skidförbundets årsmöte och DF-möte

15. Föra protokoll och sörja för SSF:s bokföring mm samt sköta löpande ärenden
i övrigt.

3 § Kallelse, beslutförhet och omröstning

SSF-styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför när samtliga
ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut
krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om
ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

4 § Överlåtelse av beslutanderätten

SSF-styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verk-
ställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har
tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta SSF-styrelsen härom.

Senast uppdaterad
2022-12-01
Publicerad
2022-12-05
Skribent
Ida Karlsson

Huvudsponsor