Gå till innehåll

SSF

En bild

Fasta ärenden under förbundmötet

Vid förbundsmötet finns nedanstående fasta ärenden alltid med på föredragningslistan.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse får inte fattas om de inte finns med i kallelsen till mötet.

Föredragningslista

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för förbundsmötet.
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 4. Val av mötesordförande.
 5. Val av protokollsekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets
  protokoll och att vara rösträknare.
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
  a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för de senaste två verksamhetsåren.
  b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för de senaste två räkenskapsåren.
  c) revisorernas berättelse för samma tid
 8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvalning.
 9. Behandling av förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning och strategisk plan för kommande verksamhetsperiod, ärenden som i övrigt hänskjutits till mötet samt motioner som getts in i den ordning som sägs i 2 kap. 2§.
 10. Fastställande av medlemsavgift till förbundet för de två kommande verksamhetsperioderna.
 11. Kandidatnominering för val enligt punkterna 12–13 och 16.
 12. Val av förbundsordförande, tillika ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av två år.
 13. Val av tre (3) styrelseledamöter för en tid av fyra år.
 14. På två år utse en auktoriserad eller godkänd revisor med personlig ersättare eller ett revisionsbolag med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning enligt 4 kap. 1 §.
 15. Val av en verksamhetsrevisor jämte personlig ersättare, för en tid av två år med uppgift att granska verksamheten enligt 4 kap. 2§ pkt 16.
 16. Val av ordförande och tre (3), övriga ledamöter i valberedningen för en tid av två år.
Senast uppdaterad
2023-10-27
Publicerad
2022-12-20
Skribent
Lotte Jernberg, SSF

Huvudsponsor